Κομισιόν: Χρηματοδότηση έρευνας για τη διαχείρηση των υδάτων


Διαβάστε επίσης, “Νέα πρόκληση από τον Έρογλου” και “Σύλληψη Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα για πλαστά δολάρια”.


«Χρειαζόμαστε καινοτομία για την επίλυση των προβλημάτων στον τομέα των υδάτων και για την επίτευξη των στόχων του πρόσφατα εγκριθέντος σχεδίου σχετικά με την προστασία των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον Γιάνεζ Ποτότσνικ, συμφωνα με τον οποίο η σύμπραξη για την καινοτομία στον τομέα των υδάτων φέρνει σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι σε θέση να προσφέρουν ιδέες στην αγορά.

«Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δεν θα διασφαλίσει απλώς επαρκείς ποσότητες καλών υδάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του κοινού, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, αλλά θα ενισχύσει και τον τομέα των ευρωπαϊκών υδάτων στην παγκόσμια αγορά, η οποία αναμένεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2030», κατέληξε ο Σλοβένος Επίτροπος.

Η σύμπραξη φέρνει σε επαφή φορείς από τους τομείς του κλάδου των υδάτων, των ΜΜΕ, της ερευνητικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεγαλύτερων χρηστών υδάτων και των εμπλεκόμενων χρηματοδοτικών φορέων, επιδιώκοντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εξάπλωσης καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα των υδάτων η Ευρώπη και ο κόσμος γενικότερα.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στον τομέα των υδάτων δημιουργήθηκε με στόχο «να εξεύρει, να δοκιμάσει, να ενισχύσει, να διαδώσει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για 10 μεγάλα προβλήματα που έχουν σχέση με το νερό» μέχρι το 2020. Έχουν ήδη επιλεγεί οι εξής πέντε τομείς προτεραιότητας: επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υδάτων,  επεξεργασία υδάτων και λυμάτων, νερό και ενέργεια, διαχείριση κινδύνων στη περίπτωση ακραίων φαινομένων που έχουν σχέση με το νερό, υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Οι προτεραιότητες αυτές εστιάζουν στα προβλήματα και στις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα των υδάτων καθώς και στις καινοτόμες δράσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η διαχείριση των υδάτων, τα μοντέλα διαχείρισης και εποπτείας καθώς και η χρηματοδότηση της καινοτομίας έχουν καθορισθεί ως διατομεακές προτεραιότητες που επηρεάζουν τις βασικές συνθήκες πλαίσιο, ευνοούν τις συνέργιες μεταξύ των επιμέρους δράσεων προτεραιότητας και διευκολύνουν όλες τις άλλες δράσεις. Οι ευφυείς τεχνολογίες αποτελούν επιπλέον παράγοντα διευκόλυνσης που διαπερνά όλες τις άλλες προτεραιότητες.

Τα 40 εκατομμύρια ευρώ από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα προορίζονται για σχέδια που έχουν συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων στον τομέα των υδάτων. Έχει ήδη δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 4 Απριλίου 2013.Στις 15 Ιανουαρίου 2013 θα οργανωθεί στις Βρυξέλλες από την ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας ενημερωτική ημερίδα για πιθανούς υποψηφίους.

Συμφωνα με την Κομισιόν, η παγκόσμια αγορά ύδατος μεγαλώνει με γρήγορο ρυθμό και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2020. Οι ευρωπαϊκοί τομείς που έχουν σχέση με το νερό, μολονότι δραστηριοποιούνται διεθνώς σχετικά με την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για το νερό, συχνά δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Η άρση των εμποδίων για εμπορικά επιτεύγματα και η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης στην αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας θα διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να διαθέσουν λύσεις στην αγορά. Η απελευθέρωση του δυναμικού της καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα δεδομένου ότι η κατά 1 % αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των υδάτων στην Ευρώπη συνεπάγεται ενδεχομένως μέχρι και 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

 

Χρηματοδότηση Κομισιόν για 23 έργα στις ΑΠΕ, ένα από Κύπρο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση 1,2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 23 καινοτόμων έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕR 300. Στον κατάλογο των εγκριθέντων σχεδίων περιλαμβάνεται και το κυπριακό Ηelios Power.

Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα).

To κυπριακό σχέδιο ονομάζεται CSPe Helios Power και θα χρηματοδοτηθεί με 46.621.458 ευρω την περίοδο 2014-2019. Εγκρίθηκαν επίσης δύο ελληνικά σχέδια, το CSPc Minos (432 εκατ. ευρώ) και το CSPc Maximus (44,5 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να λειτουργούν τα σχέδια αυτά θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων άνω του ενός εκατομμυρίου επιβατικών αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδιώκεται η επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών που στη συνέχεια θα συμβάλουν στην σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση μέσω του NER300 θα καλύψει μέχρι και το 50% του «συναφούς κόστους» κάθε έργου. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ιδιωτικές επενδύσεις ή και πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα NER300 θα είναι διαθέσιμη σε ετήσια βάση, με κριτήρια τις αποδεδειγμένες επιδόσεις (ποσότητα παραχθείσας πράσινης ενέργειας) και την εκπλήρωση των απαιτήσεων ως προς τη διάδοση των γνώσεων.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια από την πρώτη πρόσκληση, καθώς και τα έσοδα των υπόλοιπων 100 εκατομμυρίων δικαιωμάτων στο απόθεμα των νεοεισερχομένων.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης NER300 υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την πώληση 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, όσο και για τη διαχείριση των εσόδων.

«Το πρόγραμμα NER 300 είναι ένας μηχανισμός «Robin Hood» ο οποίος υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για μεγάλης κλίμακας επίδειξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα», δήλωσε η Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή Κόνι Χέντεγκααρντ, προσθέτοντας ότι οι επιχορηγήσεις ύψους 1,2 δισεκατ. ευρώ – που καταβάλλουν οι ρυπαίνοντες – θα συμβάλουν στη μόχλευση περαιτέρω ποσού 2 δισ. ευρώ υπό μορφή ιδιωτικών επενδύσεων στα 23 επιλεγμένα έργα επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. «Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει την πρωτοπόρο θέση της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δημιουργήσει άμεσα θέσεις εργασίας στην ΕΕ», κατέληξε η Επίτροπος.

Πηγή ΚΥΠΕ