Πάμε σε “Νέα Εποχή Ορφανίδης”


Διαβάστε επίσης για το θάνατο του ενός από του τρεις υπόποτους στο ανθρωποκυνυγητό στο Τσέρι και γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας διώκει 25 άτομα.


Όπως αναφέρεται, σε έγγραφο που κατέχει το InBusinessNews, στα πλαίσια των πιο πάνω διεργασιών συζητήθηκαν και σε μεγάλο βαθμό συμφωνήθηκαν τα πιο κάτω:

1. Να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία Ν.Ε.Ο. (Νέα Εποχή Ορφανίδης) στην οποία να συμμετέχουν ως μέτοχοι όσοι εκ των προμηθευτών-πιστωτών της Εταιρείας επιθυμούν.

2. Οι προμηθευτές-πιστωτές της Εταιρείας να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Ο. αναλογικά με το ποσό το οποίο τους οφείλεται από την σημερινή Εταιρεία.

3. Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Ο. θα είναι €20.000.000 (Είκοσι Εκατομμύρια Ευρώ) το οποίο θα «καταβληθεί» από τους μετόχους αναλογικά από το ποσό που τους οφείλεται από την σημερινή Εταιρεία.

4. Μέρος του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Ο. θα «καταβληθεί» προς την Εταιρεία, με την έκδοση απόδειξης είσπραξης, για να αγοραστούν τα αποθέματα της Εταιρείας ύψους περίπου €10.000.000, τα αποθέματα αυτά να συμφωνηθούν μετά από απογραφή και αξιολόγηση.

5. Η Ν.Ε.Ο. να ενοικιάσει για περίοδο δέκα ετών από την Εταιρεία 14-18 υπεραγορές με τον εξοπλισμό τους και να τις λειτουργεί με την επωνυμία «Ορφανίδης». Τα αποθέματα των συγκεκριμένων υπεραγορών να αγοραστούν όπως αναφέρεται πιο πάνω για περίπου €10.000.000 που είναι η προκαταρκτική εκτίμηση.

6. Η Ν.Ε.Ο. να εργοδοτήσει το προσωπικό των συγκεκριμένων υπεραγορών που θα ενοικιαστούν, με τους ίδιους όρους εργοδότησης που έχουν με την Εταιρεία.

7. Όλοι προμηθευτές-πιστωτές της Εταιρείας να εφοδιάζουν την Ν.Ε.Ο. με εμπορεύματα με πίστωση ανάλογη με τον χρόνο που χρειάζεται να εκποιηθούν τα προϊόντα τους που θα προμηθεύεται, επανάσταση στα Κυπριακά δεδομένα.

8. Η Ν.Ε.Ο. να καταβάλλει ως ενοίκιο για τις συγκεκριμένες υπεραγορές που θα ενοικιάσει, ποσό που εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε ποσοστό 2-3% του κύκλου εργασιών της στη Ν.Ε.Ο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στην νέα τάξη πραγμάτων. Αναμένεται να έχουμε άμεσα την απάντηση των τραπεζών για το ποσό το οποίο θα απαιτούν να εισπράττουν ως λογικό ενοίκιο για τις συγκεκριμένες υπεραγορές.

9. Η Ν.Ε.Ο. να καταβάλλει περαιτέρω 1‰ επί του κύκλου εργασιών της στην Εταιρεία για την χρήση της επωνυμίας «Ορφανίδης».

10. Οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν θετικά, όπως μας έχουν πληροφορήσει, αίτημα της στη Ν.Ε.Ο για παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αγορά εμπορευμάτων για εφοδιασμό των υπεραγορών της Ν.Ε.Ο.

11. Οι Τράπεζες επίσης αντιμετωπίζουν θετικά το νέο σχήμα διότι τους δίδει την ευχέρεια μετά την ανάκαμψη της Κυπριακής Οικονομίας να προσελκύσουν επενδυτές για εκποίηση των ακινήτων της Εταιρείας.

12. Συγκεκριμένο ποσοστό από τα κέρδη της Ν.Ε.Ο. να καταβάλλεται προς τους προμηθευτές-πιστωτές της Εταιρείας για εξόφληση των οφειλομένων της σημερινής εταιρείας.

13. Εκτιμάται ότι η κερδοφορία της Ν.Ε.Ο. θα είναι ικανοποιητική ούτως ώστε τα παλαιά χρέη της Εταιρείας προς τους προμηθευτές-πιστωτές να εξοφληθούν πολύ πριν την λήξη της δεκαετούς περιόδου που θα λειτουργεί τις υπεραγορές.

14. Οι προμηθευτές-πιστωτές δυνατόν να κληθούν να εκχωρήσουν προς την Ν.Ε.Ο. ολόκληρο το ποσό που τους οφείλεται από την Εταιρεία.

15. Ανεξάρτητος συμβουλευτικός οίκος να ενεργήσει ως οικονομικός σύμβουλος στο πιο πάνω σχεδιασμό και να ετοιμάσει μεταξύ άλλων σχετική πενταετή μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας.

16. Η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Ο. είναι υπό διαμόρφωση. Εισηγούμαστε να αποτελείτε από 4 εκπρόσωπους των προμηθευτών-πιστωτών και 3 μέλη της διοίκησης, σύνολο 7 προκειμένου να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική.

17. Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του τρόπου αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς τους προμηθευτές – πιστωτές της Εταιρείας να συζητηθεί με εξειδικευμένο συμβουλευτικό οίκο.

18. Η Ν.Ε.Ο. να έχει το δικαίωμα τερματισμού της ενοικίασης των υπεραγορών δίδοντας γραπτή προειδοποίηση έξη μηνών προς την Εταιρεία.

19. Η σημερινή Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα μετά το δεύτερο έτος να τερματίσει την ενοικίαση των υπεραγορών, νοουμένου ότι πρώτα πρέπει να καταβάλει προς την Ν.Ε.Ο. την αξία των αποθεμάτων και θα έχει διευθετήσει πλήρως τις οφειλές της προς τους προμηθευτές-πιστωτές, στο ύψος που είχαν κατά την ημερομηνία υπογραφής του ενοικιαστηρίου εγγράφου μείον (αναλογικά) του ποσού που διετέθη για την αγορά των αποθεμάτων των υπεραγορών (περίπου €10.000.000).