Παραβίαση νόμου εμπιστευτικών πληροφοριών από Τράπεζα Κύπρου


 Διαβάστε επίσης: Δίκη Χατζηκωστή: Αίτημα Γρηγορίου να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους και… Οι S&P λένε ότι η Κύπρος θα πτωχεύσει αν...


Στην απόφαση ότι η Τράπεζα Κύπρου ενέργησε κατά παράβαση του άρθρου 11(1)(α) του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου, ως τροποποιήθηκε, κατέληξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην έρευνα που διεξήγαγε σε σχέση με την απόφαση της Τράπεζας να ζητήσει στήριξη από το κράτος, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, αντί 200 εκ. ευρώ, όπως αρχικά είχε ανακοινώσει.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι “κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η Εταιρεία δεν προέβηκε σε δημοσιοποίηση το ταχύτερο δυνατό, δηλαδή στις 15.6.2012, της «εμπιστευτικής πληροφορίας» που την αφορούσε άμεσα και συγκεκριμένα ότι, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), έχουν αυξηθεί από €200 εκ. περίπου (μετά την αναμενόμενη κερδοφορία μέχρι 30.6.2012 – ανακοίνωση Εταιρείας ημερομηνίας 10.5.2012), σε €400 εκ. περίπου με το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης λόγω ενδεχόμενων επιπρόσθετων προβλέψεων”.

Προσθέτει ότι “σύμφωνα με το άρθρο 48(4)(α) του Νόμου, η Επιτροπή, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση από νομικό πρόσωπο, μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, αξιωματούχους ή τους διαχειριστές επενδύσεων του εν λόγω νομικού προσώπου, εκτός εάν αποδείξουν ότι η παράβαση δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια”.

Ως εκ τούτου, προσθέτει η Επιτροπή, αποφάσισε να μην εξετάσει στο παρόν στάδιο τον καθορισμό τυχόν διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία για την παράβαση του άρθρου 11(1)(α) του Νόμου, και να προβεί στην κλήση σε παραστάσεις των, κατά τoν ουσιώδη χρόνο, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το Δ.Σ.) της Εταιρείας.

Τέλος, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι “καλεί το ΔΣ σε παραστάσεις στα πλαίσια εξέτασης του ενδεχομένου επιβολής διοικητικού προστίμου σε αυτούς, με βάση το άρθρο 48(4)(α) του Νόμου, μετά από τη διαπίστωση παράβασης από μέρους της Εταιρείας του άρθρου 11(1)(α) του ιδίου Νόμου”.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ