Σαρωτικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

Από την 1.1.2013 τίθεται σε εφαρμογή η νέα φόρμουλα, που συνοψίζεται στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων επί του μέσου όρου των μισθών του υπαλλήλου στη συνολική υπηρεσία από την ημερομηνία πρόσληψής του.


Διαβάστε εδώ τι έγινε κατά την συζήτηση για το συνταξιοδοτικό


Οι μηνιαίες αποκοπές διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Το κράτος-εργοδότης θα ακοπόπτει από τις συντάξιμες απολαβές ποσό 3% επί του μισθού του. 

  2. Από τις μηνιαίες απολαβές υπαλλήλου, ο οποίος διορίστηκε σε θέση στο Δημόσιο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2011 και της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών), θα αποκόπτει αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί του μισθού του για ένταξή του στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο όμοιο με το κυβερνητικό.

Από την 1.1.2013 τα ωφελήματα του υπαλλήλου υπολογίζονται αθροιστικά ως εξής: 

Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, από την 1η του Γενάρη 2013, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του. Για το εφάπαξ θα είναι ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί 14 και διαιρούμενου του ποσού διά τρία. Ο υπάλληλος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ ή μετατροπής του σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή καταβολής μέρους του σε ποσοστό 25% ή 50% ή 75% και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Οι αλλαγές στο εφάπαξ

Προβλέπεται επίσης φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που αφορά την περίοδο μετά την υπηρεσία του υπαλλήλου μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, με βάση τις διατάξεις του περί φορολογίας εισοδήματος νόμου. Ο νέος νόμος προβλέπει επιλογή για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, είτε στο σύνολό του, είτε με μετατροπή αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, είτε με καταβολή μέρους αυτού και μετατροπή του υπόλοιπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Οι μεταρρυθμίσεις

Στο νόμο υπάρχουν και πρόνοιες για επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (6 μήνες το χρόνο) για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, τα μέλη της Αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού.

Με την ψήφιση του νέου νόμου, προβλέπεται και η ένταξη των υπαλλήλων που διορίσθηκαν ή θα διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν και για τη μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή ο σύζυγος έχει αποθάνει.

Ο νόμος προβλέπει και την κατάργηση της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου ο οποίος λόγω θανάτου του συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο τελευταίος σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του.

Οι αλλαγές στο Στρατό

Για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού, επεκτείνεται το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (έξι μήνες ετησίως), εκτός όσων ευρίσκονται σε προ- αφυπηρετική άδεια.

Ο νέος αυτός νόμος προβλέπει την κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα περί Στρατού της Δημοκρατίας νομοθεσία, οι οποίες προβλέπουν αναγνώριση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας και προαγωγής κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μελών του στρατού, που αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, εκτός όσων βρίσκονται σεπρο- αφυπηρετική άδεια.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για αναλογιστική μείωση των συντάξεων των μελών του στρατού, με αντίστοιχο ή και ανάλογο τρόπο με αυτόν που έγινε η αναλογιστική μείωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.