Χαράτσι για όλα τα ακίνητα το 2013 προτείνουν ΚΕΒΕ & ΟΕΒ

 Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, υποβάλλουν πέντε προτάσεις. 


Διαβάστε επίσης τι λέγει το Reuters για το χαστούκι της Αιγύπτιας Πρέσβειρας


Η νομοθεσία για αλλαγή στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η μόνη που δεν ψηφίστηκε στο πακέτο των μνημονιακών μέτρων που ψήφισε το Δεκέμβριο η βουλή, λόγω των αντιδράσεων ιδιοκτητών μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επαναδιατυπώνουν τη θέση ότι η όποια διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνει σε ορθολογιστική βάση έτσι ώστε η φορολογία να καταστεί δίκαιη και να διασφαλίζει την επιτυχία της εφαρμογής της και κατ΄ επέκταση τη ζητούμενη εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους. 

Επίσης ΟΕΒ και ΚΕΒΕ προτείνουν όπως φορολογηθούν όλα ανεξαίρετα τα ακίνητα με βάση την αξία τους, για τα οφέλη που έχουν από τα έργα ή τις υπηρεσίες που το κράτος προσφέρει και όπως ο φόρος είναι πληρωτέος ανά τίτλο ιδιοκτησίας και όχι αθροιστικά ανά ιδιοκτήτη. 

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2013 θα πρέπει να υπολογιστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόστηκε το 2012 για να αποφέρει έσοδα €28 εκ. 

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, έκτακτη εισφορά για το 2013 από όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναλογικά θα αποφέρει €69 εκ., όπως προβλέπει και το Μνημόνιο και αυτό θα γίνει με τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία με βάση επίσημα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέρχεται στα €15 δισ. (σε τιμές 1/1/1980) με συντελεστή 4.6 τοις χιλίοις. 

Περαιτέρω ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εισηγούνται όπως δεν πραγματοποιείται πράξη στο κτηματολόγιο πριν καταβληθεί ο φόρος αυτός. 

Εισηγούνται ακόμα όπως μετά το 2013, όταν θα έχουν πλέον επικαιροποιηθεί οι αξίες των ακινήτων να ακολουθηθεί μια πολύ πιο λογική φορολογική κλίμακα ώστε να μην αποτελεί ο φόρος αντικίνητρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικά για τους ιδιοκτήτες, περιλαμβάνοντας όλους τους φόρους ακινήτων και να καθιερωθεί μια και μοναδική ενιαία φορολογία, με παράλληλη εισαγωγή του θεσμού της αυτοφορολόγησης μέσω του οποίου ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει την ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχει.