Σε ισχύ η νέα Συνθήκη για την οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ

Εκτός αποφάσισαν να μείνουν μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχία.

Η Συνθήκη προβλέπει ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1η   ημέρα του πρώτου μήνα μετά την επικύρωσή της από τουλάχιστον 12 χώρες της Ευρωζώνης, και το δωδέκατο κράτος μέλος ήταν η Φινλανδία, η οποία την επικύρωσε στις 21 Δεκεμβρίου.


Διαβάστε επίσης τι συζήτησαν Άντρος Κυπριανού και Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.


Η δημοσιονομική Συνθήκη καθιστά στο μέλλον απαγορευτική οποιαδήποτε απόκλιση του διαρθρωτικού ελλείμματος πέραν της μισής ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ, σχεδόν αυτοματοποιεί την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, αφού θα επιβάλλονται ταχύτερα και θα αποτρέπονται δυσκολότερα.

Βασική παράμετρος της νέας δημοσιονομικής συνθήκης είναι ο ονομαζόμενος «χρυσός κανόνας», που θα ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών μελών, ο οποίος επιβάλλει σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αφού το διαρθρωτικό έλλειμμα δεν θα ξεπερνάει το 0,5% του ονομαστικού ΑΕΠ. Προσωρινή απόκλιση από αυτό τον κανόνα θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές οικονομικές περιστάσεις. Οι χώρες των οποίων το χρέος είναι πολύ χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ θα μπορούν να εμφανίζουν έλλειμμα μέχρι 1% του ΑΕΠ.

Σε περίπτωση απόκλισης, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από μια εξαιρετική περίσταση, θα ενεργοποιείται ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης, o οποίος θα υποχρεώνει τη χώρα να συμμορφώνεται κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η εν λόγω χώρα θα υποβάλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο προς έγκριση πρόγραμμα, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματικά διατηρήσιμη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. Η εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο, με βάση τους ισχύοντες κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2011, προβλέπει ότι από τις χώρες της ευρωζώνης που τίθενται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) θα ζητείται έντοκη κατάθεση ύψους 0,1% του ΑΕΠ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αρχική σύσταση για διορθωτικά μέτρα, η κατάθεση θα γίνεται άτοκη και στη συνέχεια θα μετατρέπεται σε πρόστιμο. Το πρόστιμο θα αυξάνεται σε περίπτωση επανειλημμένης μη τήρησης των συστάσεων.

Τα κράτη μέλη με χρέος που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να μειώσουν το ποσό κατά το οποίο το χρέος τους υπερβαίνει το όριο κατά τουλάχιστον 1/20ό ετησίως για τρία χρόνια. Εάν δεν το πράξουν, θα τίθενται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) με επίσης έντοκη κατάθεση ύψους 0,1%. Η νέα νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση τριετούς περιόδου χάριτος πριν την ενεργοποίηση της διαδικασίας περί υπερβολικού χρέους.

Προβλέπεται επίσης ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης θα συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε «σύνοδο κορυφής του ευρώ».Οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν επίσης να προσκαλούνται στις συνόδους. Κατά περίπτωση και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι ηγέτες των χωρών που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη αλλά δεν μετέχουν στο ευρώ θα καλούνται στις συναντήσεις αυτές.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών θα συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν τις δημοσιονομικές πολιτικές και άλλα θέματα που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένα σώμα που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.