Φάρμακα: 40% μειώσεις, αλλά και αυξήσεις 14%


Διαβάστε επίσης τι λύσεις προτείνουν στην Κύπρο οι Financial Times και για το τρίτο Debate.


Θα καλούνται πλέον οι πολίτες να καταβάλλουν 1 Ευρώ ως τέλος για κάθε συνταγή σε ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ τίθενται σε εφαρμογή και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του σχετικού διατάγματος.

Συγκεκριμένα:

Για φάρμακα με χονδρική τιμή μέχρι 50 Ευρώ, το ανώτατο ποσοστό κέρδους είναι στο 37%.

Για φάρμακα με χονδρική τιμή μεγαλύτερη των 50 Ευρώ και ίση των 250 Ευρώ, το ανώτατο ποσοστό κέρδους είναι στο 33%

Για φάρμακα με χονδρική τιμή μεγαλύτερη των 250 Ευρώ, το ανώτατο ποσοστό κέρδους είναι στο 25%.

Από την αναθεώρηση, προκύπτουν 40% μειώσεις στα σκευάσματα, αυξήσεις 14%  στα περισσότερα από τα φάρμακα χωρίς συνταγή, ενώ όσα φάρμακα η αξία τους ήταν μέχρι και 10 Ευρώ δεν αλλάζουν.

Μεγάλη μείωση μέχρι και 50% εμφανίζεται στα φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα οποία λήγουν και οι τιμές θα επηρεαστούν διεθνώς.

Οι υπόλοιπες μειώσεις κυμαίνονται από 5.5% μέχρι και 10%, που ισούται με μερικά σεντ.