Κ.Τ.: Αποστάσεις από Pimco


Διαβάστε επίσης για το αλογίσιο κρέας στην Κύπρο και για τη νέα αύξηση στα καύσιμα.


1.Οι Ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress tests) χρησιμοποιούνται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, τις ίδιες τις τράπεζες και τους ανεξάρτητους οίκους για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών και τη λήψη διορθωτικών προληπτικών μέτρων. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεξάγονται κάτω από αυστηρά κριτήρια και υποθέσεις, οι οποίες έχουν ελάχιστη πιθανότητα πραγματοποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια και ευρωστία των τραπεζών ακόμα και κάτω από ακραίες οικονομικές συνθήκες.

Η Pimco βάσει των υποθέσεων του βασικού και του ακραίου μακροοικονομικού σεναρίου, το οποίο δόθηκε σε αυτή από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) και χρησιμοποιώντας τα μοντέλα της, κατέληξε στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (30/06/2012 – 30/06/2015).

2.Στο εν λόγω μακροοικονομικό σενάριο περιλαμβάνονταν οι προβλέψεις για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων. Κατά τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης, η σωρευτική μείωση των οικιστικών ακινήτων – στη βάση υποθέσεων του βασικού σεναρίου – ανέρχεται σε 14,10% ενώ στη βάση του δυσμενούς σεναρίου η σωρευτική μείωση ανέρχεται σε 25,20%. 

3.Στόχος του ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών, των επενδυτών, των αναλυτών και γενικά των αγορών προς τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα, με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία θέτει τις βάσεις για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

4.Η ΚΤΚ διατηρεί τις δικές της απόψεις επί της μεθοδολογίας και των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από την Pimco, οι οποίες είχαν επανειλημμένα εκφραστεί τόσο στο πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής που επιβλέπει τη διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου όσο και στην ίδια την εταιρεία και τις οποίες έχει επίσημα καταγράψει σε επιστολές της προς την Pimco και τη Συντονιστική Επιτροπή και με τις οποίες συμφωνεί τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών.

5.Υπενθυμίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία επέλεξε την εταιρεία PIMCO, αποτελείται από εκπροσώπους:

-της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

-της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

-του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

-του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,

-της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,

-του Υπουργείου Οικονομικών,

-της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και

-της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών.