Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου – Πυρά κατά της Κ.Τ.


Διαβάστε επίσης: Στο 40% το κούρεμα δήλωσε ο Σαρρής στο BBC


Παραίτηση υπέβαλε πριν από μερικά λεπτά ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αντρέας Αρτέμης καθώς όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας οι σχεδιασμοί για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζα, την πώληση των παραρτημάτων της ετοιμάστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με το Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου.

Η παραίτησή του κ. Αρτέμη θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που θα συνέλθει αργότερα σήμερα.

Με χθεσινή του επιστολή ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ακύρωσε τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας και των μετόχων.

Τα διατάγματα είναι τα ίδια και για τις δύο τράπεζες, την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή. 

«Η Αρχή Εξυγίανσης, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 9 και 13 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, μετά από κοινού απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών για λήψη μέτρων εξυγίανσης και έχοντας λάβει υπόψη τη γνώμη του υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου εξυγίανσης, την έκθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής και το σχέδιο εξυγίανσης και έχοντας διαπιστώσει ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα: 

1. Το παρόν διάταγμα θ’ αναφέρεται ως το περί της Πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ/Cyprus Popular Bank Ltd διάταγμα του 2013. 

2. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η πώληση των εργασιών της Τρ. Κύπρου/Cyprus Popular. 

3. Τα διαλαμβανόμενα στο παρόν διάταγμα μέτρα νοούνται ως μέτρα που σκοπό έχουν να διαφυλάξουν την οικονομική κατάσταση του πωλητή και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33(1) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013. 

4. Δυνάμει του παρόντος διατάγματος η Αρχή Εξυγίανσης εφαρμόζει το μέτρο της πώλησης των εργασιών της Τρ. Κύπρου/Cyprus Popular. 

5. Α. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εφαρμόσει οποιοδήποτε άλλο μέτρο εξυγίανσης προνοείται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 2013. 

Β. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη εξουσία της παρέχεται από τον περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων Νόμο του 2013. 

6. Το παρόν διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Περισσότερα σε λίγο…