Έκτακτο 7ο Διάταγμα με αλλαγές για τα τραπεζικά ιδρύματα


Ακολουθείστε μας στο facebook και στο twitter.


 

(α) Θα επιτρέπονται μόνο οι πληρωμές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά όχι οι μεταφορές μέχρι €300.000, από πελάτες σε λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

(β) Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω τροποποίησης επανεισάγονται οι πρόνοιες που υπήρχαν στο Πέμπτο Διάταγμα ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων

            (i) μέχρι €2.000 από φυσικό πρόσωπο και

            (ii) μέχρι €10.000 από νομικό πρόσωπο

μηνιαίως ανά πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας.

(γ)  το άνοιγμα νέων λογαριασμών θα επιτρέπεται μόνο για ήδη υφιστάμενους πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζονται, κατά την ημερομηνία έναρξης του νέου (Έβδομου) Διατάγματος.