Κομισιόν: Έκθεση κόλαφος – Δεν απορροφούμε κοινοτικά κονδύλια

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Κύπρος έχει να λαμβάνει από όλα τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ συνολικούς πόρους ύψους 612,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 οι κυπριακές αρχές είχαν απορροφήσει 243,1 εκατ. ευρώ ή 39,7% επί του συνόλου. Την ίδια περίοδο ο μέσος όρος απορρόφησης στην ΕΕ ηταν 42,4% και στην Ελλάδα 49,7%.

Αναφορικά με τα επιμέρους διαρθωτικά ταμεία, η Κύπρος από το Ευρωπαικό Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής κάνει να λαμβάνει 492,6 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 είχε απορροφήσει 197,1 εκατ. ευρώ ή το 40%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ ηταν 41,3% και στην Ελλάδα 52,1%.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για την Κύπρο στην απορροφητικότητα των πόρων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα στους τομείς της απασχολησης, την καταπολέμησης και φτωχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση. Από το ΕΚΤ στην Κύπρο αναλογούν 119,7 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 είχε απορροφήσει 46 εκατ. ευρώ ή το 38,4%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 46,4% και στην Ελλάδα 40,9%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν απορροφήσει το σύνολο των πόρων της περιόδου 2007-2013 το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015, διαφορετικά θα τα χάσουν.

Οπως επισημαίνει η έκθεση της Κομισιόν, ενώ απομένουν 4 χρόνια έως την περάτωση των προγραμμάτων (το 2015), οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν ήδη οδηγήσει σε προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες.

Σε επίπεδο ΕΕ τα επιτεύγματα αυτά περιλαμβάνουν:

-1,9 εκατομμύρια περισσότερα άτομα έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες,

-2,6 εκατομμύρια περισσότερα άτομα εξυπηρετούνται από δίκτυα ύδρευσης και 5,7 εκατομμύρια περισσότερα άτομα από έργα επεξεργασίας λυμάτων,

-2,4 εκατομμύρια άτομα που έλαβαν βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βρήκαν νέα θέση εργασίας.

Η καινοτομία και οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν τεράστια ώθηση από τις επενδύσεις της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ πολύ περισσότερα ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Μέχρι σήμερα:

-έγιναν επενδύσεις σε 53.240 έργα Ε&ΤΑ και σε 16.000 έργα επιχειρηματικής έρευνας και

-υποστηρίχθηκαν 53.160 νεοσύστατες επιχειρήσεις

Καθώς προχωρά η αξιοποίηση των κονδυλίων και η υλοποίηση νέων έργων, η έκθεση επισημαίνει:

-σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που υποστηρίζονται στον τομέα της απασχόλησης από περίπου 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως πριν από το 2010 σε περίπου 15 εκατομμύρια άτομα ετησίως έκτοτε,

-σημαντική επιτάχυνση των αποτελεσμάτων από το 2010 και μετά στον τομέα της στήριξης των ΜΜΕ: δημιουργήθηκαν σχεδόν 400.000 θέσεις εργασίας (οι μισές απ’ αυτές το 2010/11), συμπεριλαμβανομένων 15.600 θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας και 167.000 θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ.

Μέσω των τριών ταμείων —Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ταμείο Συνοχής— η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει ποσό ύψους 347 δισεκατ. ευρώ την περίοδο 2007-2013 στα 27 κράτη μέλη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 35 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την ίδια περίοδο (975 δισεκατ. ευρώ).

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των ριζικών μεταρρυθμίσεων που διαπραγματεύεται σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη στρατηγική συγκέντρωση των πόρων στις βασικές προτεραιότητες και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στα αποτελέσματα και την αξιολόγηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ