Παραιτήσεις στην Τράπεζα Κύπρου- Τι γίνεται σε Η.Βασίλειο και Ρουμανία

 

Η Τράπεζα Κύπρο ανακοίνωσε τις παραιτήσεις του Δ.Σ . Οι παραιτήσεις έχουν ισχύ από τις 29 Μαρτίου 2013.

Να σημειωθεί ότι ο κ Γιάννης Πεχλιβανίδης, Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος έχει παραιτηθεί και από την Εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο παραιτήθηκε : 

Ανδρέας Αρτέμης (Πρόεδρος)

Ευδόκιμος Ξενοφώντος (Αντιπρόεδρος)

Βασίλης Γ. Ρολόγης (Μέλος)

Κώστας Ζ. Σεβέρης (Μέλος)

Άννα Διογένους (Μέλος)

Κώστας Χατζήπαπας (Μέλος)

Ειρήνη Καραμάνου (Μέλος)

Ηλίας Νεοκλέους (Μέλος)

Συμεών Μάτσης (Μέλος)

Τάκης Αράπογλου (Μέλος)

Πανίκος Πούρος (Μέλος)

Τάκης Ταουσιάνης (Μέλος)

Γιάννης Κυπρή (Μέλος)

Γιάννης Πεχλιβανίδης (Μέλος)

Απο την άλλη ανακοίνωσε τι συμβαίνει με τις δραστηριότητες της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία.

Δραστηριότητες H.Βασίλειο

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με τα Διατάγματα της 29ης Μαρτίου και 2ας Απριλίου 2013 τα δάνεια των πελατών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου Λτδ έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, και οι καταθέσεις των πελατών του υποκαταστήματος της Λαϊκής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου Λτδ, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Στην ανακοίνωσή αναφέρεται ότι το υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει για κάποιο χρονικό διάστημα να διαχειρίζεται τις χορηγήσεις σε πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου (περιλαμβανομένων όλων των υποθηκών, πιστωτικών καρτών και υπεραναλήψεων), αλλά για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, οι οποίες στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην τελευταία.

Οι καταθέσεις των πελατών στο υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο (περιλαμβανομένων των τρεχούμενων λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο) που μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελούνται από περίπου 15.000 λογαριασμούς με συνολικά πιστωτικά υπόλοιπα του ύψους των £270 εκατ.

Σε αντάλλαγμα για τη διαχειριστική ευθύνη αυτών των καταθέσεων, η Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου έχει λάβει αντίστοιχο ποσό σε μετρητά από την Λαϊκή Τράπεζα.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια ξεχωριστή τράπεζα, η οποία υπόκειται στην εποπτεία των Ανεξάρτητων Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρεται επίσης ότι η Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου θα τιμήσει τους προϋπάρχοντες όρους των λογαριασμών και καταθέσεων που θα μεταφερθούν, εκτός των όσων συνδέονται με υπεραναλήψεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς οι οποίοι έπαυσαν να υπάρχουν. Ωστόσο, ρυθμίσεις γίνονται για να δοθούν στους επηρεασθέντες πελάτες νέες δυνατότητες υπερανάληψης με την Τράπεζα Κύπρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διευκρινίζεται πως για να διασφαλιστεί η συνέχεια των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της μετάβασης, οι κάτοχοι των μεταφερόμενων καταθέσεων μπορούν να συνεχίσουν στο παρόν στάδιο να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στο υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει τέλος πως η πώληση των χορηγήσεων σε πελάτες καθώς και οι καταθέσεις πελατών του υποκαταστήματος της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξυγίανσης και δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, εγκαταστάσεις, προσωπικό ή άλλες υποχρεώσεις της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο που να έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τα Διατάγματα.

Δραστηριότητες Ρουμανίας

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει αναστείλει τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από την 1 Απριλίου 2013. Μέσω της αναστολής, δίνεται η δυνατότητα για αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μέσω της πώλησης τους.