Σεπτέμβριο το τελικό κούρεμα – Μπλόκο στο 60% καταθέσεων


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Έπειτα από συνεχείς ερωτήσεις  στην Επιτροπή Οικονομικών, ο Μιχάλης Στυλιανού, εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας τόνισε πως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκαθαριστεί το τελικό κούρεμα των μεγαλοκαταθετών στην Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι τότε μόνο το 40% θα είναι διαθέσιμο, από ένα χρονικό σημείο κι έπειτα βεβαίως και αφού αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Βουλευτές μετά από ερωτήσεις κατέληξαν στο ότι θα πρέπει αυτό να βγει επισήμως προς τα έξω και ο Διοικητής δεσμεύθηκε για επίσημη ανακοίνωση από την Κεντρική.

Μετά από αναστάτωση που προκλήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών βουλευτές, στελέχη του ΥΠΟΙΚ και της κεντρικής ξεκαθάρισαν ότι το τελικό κούρεμα στην Τρ. Κύπρου θα οριστικοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο.

Στο σημείωμά του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Δημητριάδης εξηγεί τις συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία της 25ης Μαρτίου με το Eurogroup.

Με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup, η Κύπρος ανέλαβε να πετύχει την ανεκαφαλαιοποίηση των τραπεζών με ίδιους πόρους, ενώ θα λάβει δάνειο ύψους €10 δις που θα χρησιμοποιηθεί για τις κρατικές ανάγκες. Με βάση την απόφαση, η Λαϊκή υποβάλλεται σε διαδικασία εξυγίανσης με την απορρόφηση της “καλής Λαϊκής” από την Τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα πωλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς οι εργασίες της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, σύμφωνα με το νόμο περί εξυγίανσης τραπεζών, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δυο τραπεζών που έχουν τεθεί υπό εξυγίανση θα αποτιμηθούν στην εύλογη αξία τους (fair value) από ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος θα διοριστεί για το σκοπό αυτό μέχρι το τέλος Απριλίου. Η έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή, υπό το φως της οποίας θα οριστικοποιηθεί το ύψος της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου, θα υποβληθεί, μετά από συμφωνία με την Τρόικα, μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου. 

Στα 16,4 δις τα περιουσιακά στοιχεία που πωλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς

Αναφορικά με την πώληση στην Τράπεζα Πειραιώς των εργασιών των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, ο κ. Δημητριάδης αναφέρει στο σημείωμά του ότι με βάση τη συμφωνία πώλησης, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται σε €16,4 δις περίπου και οι συνολικές υποχρεώσεις €15 δις περίπου.

Σημειώνεται ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τριών τραπεζών (μετά από τα υπολογιζόμενα μελλοντικά κέρδη προ προβλέψεων) ύψους €2,8 δις περίπου με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO κάτω από το ακραίο σενάριο.

Αναφέρεται ακόμη ότι οι τρεις τράπεζες κατέβαλαν ποσό €486 εκ. για τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν για την Τράπεζα Πειραιώς από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία καθώς και ποσό €450 εκ. για μελλοντική περαιτέρω απομείωση στις αξίες των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Από την εν λόγω πώληση, με βάση το καθαρό τίμημα που συμφωνήθηκε (€479 εκ.) στη βάση των πιο πάνω, η Λαϊκή Τράπεζα είσπραξε ποσό ύψους €1.711 εκ., ενώ η Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα πλήρωσαν ποσά ύψους €1.153 εκ. και €79 εκ. αντίστοιχα.

Η Τράπεζα Κύπρου αποκτά περιουσιακά στοιχεία €13,8 δις

Αναφορικά με τη μεταφορά της “καλής” Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου, ο κ. Δημητριάδης ενημερώνει πως η προκαταρκτική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά η Τράπεζα Κύπρου (υπό την αίρεση της τελικής αποτίμησης) ανέρχεται στα €13,8 δις περίπου.

Ειδικότερα, η μεταφορά καλύπτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρου και το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Τράπεζα Κύπρου θα μεταφερθεί και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδας, αξίας περίπου €627 εκ., το οποίο δεν περιλήφθηκε στη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη ζημιές ύψους €384 εκ. στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, μετά από τα υπολογιζόμενα μελλοντικά κέρδη προ προβλέψεων με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της Pimco κάτω από το ακραίο σενάριο.

Παράλληλα, το ύψος των πελατειακών καταθέσεων που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε €3,8 δις, υπό την αίρεση τυχόν αλλαγών από ενδεχόμενες εξαιρέσεις και προσαρμογές, και των διατραπεζικών καταθέσεων σε €488 εκ.

Στο σημείωμα, ο κ. Δημητριάδης χαρακτηρίζει λανθασμένο τον ισχυρισμό ότι η Τράπεζα Κύπρου επιβαρύνεται με €9,1 δις των υποχρεώσεων της Λαϊκής προς την ΚΤΚ.

“Ο πιο πάνω λανθασμένος ισχυρισμός αγνοεί βεβαίως το γεγονός ότι μαζί με την πιο πάνω υποχρέωση, η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας τα οποία έχουν ενεχυριαστεί προς όφελος της ΚΤΚ για την παροχή ELA”, σημειώνεται.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, αναφέρεται πως σύμφωνα με το νόμο, καταθέσεις πέραν των €100.000 συμψηφίζονται με δανειακές απαιτήσεις στο όνομα του ιδίου προσώπου.   

Παράλληλα, στην “κακή” Λαϊκή παραμένουν στοιχεία ενεργητικού συνολικού ύψους €3,9 δις περίπου, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε €6,8 δις σε ενοποιημένη βάση.

Σύμφωνα με το σημείωμα, μετά την ολοκλήρωση της τελικής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Λαϊκής Τράπεζας που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, το ποσό της διαφοράς της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων με  τη συνολική αξία των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται, θα ικανοποιηθεί είτε με την έκδοση μετοχών τάξης Α από την Τράπεζα Κύπρου προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζας σε περίπτωση που η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί υπερβαίνει την αξία των υποχρεώσεων, είτε με την αύξηση του ποσοστού της μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου σε περίπτωση που η αξία των υποχρεώσεων που έχουν μεταφερθεί υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Στα €3,1 δις μέχρι στιγμής το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ποσοστό 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων, ύψους €8,1 δις περίπου, το οποίο ποσό δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς πελατών client/nominee/trustee ύψους €0,7 δις που εξετάζονται μέχρι να εντοπιστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α (περίπου €3,1 δις).

Σημειώνεται όμως ότι η εν λόγω μετατροπή θα γίνει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου εντός της τρέχουσας εβδομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με την ενδεχόμενη εξαίρεση περαιτέρω καταθέσεων και την εξακρίβωση του ποσού των ασφαλισμένων καταθέσεων σε λογαριασμούς πελατών client/nominee/trustee.

Στο σημείωμα αναφέρεται ακόμη ότι κατάθεση κάθε δικαιούχου σε τέτοιο λογαριασμό ασφαλίζεται μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ αφού συνυπολογισθεί με άλλες καταθέσεις του ίδιου προσώπου και θα συμψηφιστεί με τυχόν δανειακές απαιτήσεις στο όνομά του.

Παράλληλα, για σκοπούς υπολογισμού του ύψους της ανακεφαλαιοποίησης, υπολογίστηκαν ζημιές ύψους €1,5 δις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, (μετά από τα υπολογιζόμενα μελλοντικά κέρδη προ προβλέψεων), με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO κάτω από το ακραίο σενάριο.

Εξάλλου, με βάση το Διάταγμα, ποσοστό 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων, ύψους €1,8 δις περίπου, έπαυσε προσωρινά να αποτελεί κατάθεση και μετατρέπεται σε μη τοκοφόρο τίτλο, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή σε μετοχές της ίδιας τάξης εντός  90 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της έκθεσης ανεξάρτητου εκτιμητή αναφορικά με την τελική αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της τράπεζας.

Το ποσό από τον τίτλο το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας θα ξαναμετατραπεί σε κατάθεση. Το υπόλοιπο 40% των ανασφάλιστων καταθέσεων, ύψους €3,3 δις περίπου, παγοποιήθηκε προσωρινά και μετατράπηκε σε δευτεροβάθμιο κεφάλαιο με τόκο ίσο με τον υφιστάμενο τόκο της κατάθεσης προσαυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης.

Τέλος, αναφέρεται ότι στους υφιστάμενους μετόχους (συνολική ονομαστική αξία μετοχών €1,795 εκ.), υφιστάμενους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίων (συνολική ονομαστική αξία €529 εκ. περίπου) και στους υπόλοιπους κατόχους χρεογράφων (συνολική ονομαστική αξία χρεογράφων €62 εκ. περίπου) θα δοθούν μετοχές τάξης Δ, Γ και Β.

Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί στο €1 για κάθε ένα ευρώ μετοχών, αξιογράφων και χρεογράφων. Τα δικαιώματα ψήφου και μερίσματος των πιο πάνω νέων τάξεων μετοχών μπορούν να ασκηθούν μόνο εφόσον τα συνολικά μερίσματα και άλλες διανομές που θα δοθούν στους κατόχους μετοχών τάξης Α (οι οποίοι απέκτησαν τις μετοχές τους από μετατροπή καταθέσεων) θα φτάσουν την αρχική εισφορά τους συν ετήσιο τόκο με επιτόκιο αναφοράς EURIBOR-3μηνών +10bps.

Πηγή: ΚΥΠΕ