Τρ. Κύπρου: Μετατροπη Καταθεσεων σε Μετοχικό Κεφαλαιο


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


 

Δελτίο Τύπου Τράπεζας Κύπρου 

Την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και σύμφωνα με το Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διάταγμα του 2013  της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ έχει προβεί σε ανακεφαλαίωση με την συνεισφορά καταθετών, δηλαδή μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο. Ο υπολογισμός για το ποσό των καταθέσεων που μετατρέπονται σε Μετοχές Τάξης Α στην ονομαστική τιμή (€1), έγινε με βάση τα υπόλοιπα, περιλαμβανομένων και συσσωρευμένων τόκων, στις 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 22:00, βάση διατάγματος.

Από την μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013, με την Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν του ποσού των €100,000, συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων. 

Από το συνολικό ποσό των καταθέσεων, πέραν των €100,000, έχουν αφαιρεθεί τυχών δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο αυτού του ποσού χαρακτηρίζεται  ως ‘Υπερβάλλον Ποσό’. 

Η μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του διατάγματος, αφορά το 37,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ το οποίο και μετατρέπεται άμεσα σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων’.

 

Σημειώνεται ότι:

(α) 22,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Συμπληρωματικής Συνεισφοράς Καταθέσεων’

(β) το υπόλοιπο 30% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης.

Για πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν προσωπικό σας τραπεζίτη.