Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια των αποφάσεων της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 23.4.2013, που εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου και των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που αυτή του παρείχε, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

-Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,3 ευρώ σε 3 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση €1,80 από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.

-Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 ύψους 308.698.173,90,ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 3 ευρώ σε 0,3 εύρω χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών (114.332.657).

-Τον προσδιορισμό, κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. 38/2012 (α) της τιμής διάθεσης σε €1,7 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή 0,17 ευρώ πριν την υλοποίηση του reverse split) και (β) του αριθμού των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.292. Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 5.072.567.949.

Συνεπώς, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή μετοχή μετά το reverse split ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές στην τιμή των 1,7 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας κατ΄αρχήν συμφωνήσει συνολική επένδυση ύψους 570 εκατ. ευρώ από δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύματα στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση τουλάχιστον 163 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos). Ο στόχος αυτός της Τράπεζας υπερκαλύπτεται εφόσον κάθε υφιστάμενος μέτοχος εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή του μετά το reverse split.

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

 Περισσότερα στο newsbeast.gr, επίσημο συνεργάτη της ιστοσελίδας μας.