Καταδίκη για παραβάσεις σε ασφάλεια και υγεία στην εργασία

 


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, καταδικάστηκε η εταιρεία «Forever Green & Flowers Ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωργικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €8.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003 και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, που προκάλεσαν το θανάσιμο τραυματισμό, από ηλεκτροπληξία δύο εργοδοτούμενών της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλα εργοδοτούμενά της πρόσωπα καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

– Παράλειψη παροχής και διασφάλισης ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης θερμοκηπίου κάτω από εναέριες ηλεκτροφόρες γραμμές.

– Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Καταδικάστηκε ακόμη η εταιρεία «MTN Cyprus Limited», που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε συνολικό πρόστιμο €3.600 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003 και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό ένεκα πτώσης από ύψος περίπου δέκα μέτρων προσώπου στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενα της πρόσωπα, άλλα πρόσωπα στην εργασία καθώς και τρίτα πρόσωπα:

– Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων στον χώρο όπου ήταν τοποθετημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία προσώπων.

– Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες της εταιρείας στους χώρους εργασίας.

– Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Καταδικάστηκε επίσης η εταιρεία «Huawei Technologies (Cyprus) Co. Ltd» που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε συνολικό πρόστιμο €4.800 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 και των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό προσώπου στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, άλλα πρόσωπα στην εργασία καθώς και τρίτα πρόσωπα:

– Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων στον χώρο όπου ήταν τοποθετημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία προσώπων.

– Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητές της εταιρείας στους χώρους εργασίας.

– Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της εταιρείας.

– Παράλειψη λήψης και τήρησης όλων των μέτρων ασφάλειας για την πραγματοποίηση εργασιών σε ύψος.

Πηγή ΚΥΠΕ