Παράταση από τη Βουλή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 για αγώγιμα δικαιώματα


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


“Θεωρούμε ότι οι νόμοι που ψηφίζονται πρέπει να εφαρμόζονται”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Σωτήρης Σαμψών, εξηγώντας ενώπιον της Ολομέλειας το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης που έχει λάβει η Επιτροπή Νομικών κατά την επανεξέταση χθες του νομοσχεδίου.

Με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, προτεινόταν η τροποποίηση του άρθρου 26 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων νόμου του 2012, προκειμένου να αυξηθεί από το ένα έτος στα δύο έτη το μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγείρονται οι αγωγές, των οποίων η βάση συμπληρώθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και για να μην παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματα.

Για το νομοσχέδιο αυτό είχε ήδη κυκλοφορήσει έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών την 21η Μαΐου 2013, ωστόσο, ύστερα από αναβολή της συζήτησής του από την Ολομέλεια του σώματος στις 23 Μαΐου 2013, η Επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, την Επιτροπή απασχόλησε κυρίως η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος για καταχώρηση αγωγών και ειδικότερα κατά πόσον η επέκταση της μεταβατικής περιόδου πρέπει να είναι μικρότερης διάρκειας και συγκεκριμένα έξι μηνών.

Η Επιτροπή Νομικών, κρίνοντας ότι πρέπει να εξασφαλισθεί βεβαιότητα Δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών, κατέληξε στο ότι η επέκταση του μεταβατικού διαστήματος πρέπει να περιορισθεί στους έξι μήνες, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να δώσει οποιαδήποτε άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου.  

 

Έτσι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγήθηκε στην Ολομέλεια την τροποποίηση του νομοσχεδίου, περιλαμβάνοντας σε αυτό πρόνοια για επέκταση του μεταβατικού διαστήματος διάρκειας έξι μηνών, έτσι ώστε καμμιά αγωγή να μην εγείρεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, αν η βάση της συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων νόμου, δηλαδή πριν την 1η Ιουλίου 2012. 

Όπως ενημερώθηκε αρμοδίως η Βουλή, με το άρθρο 26 του ισχύοντος νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2012, παρεχόταν προθεσμία ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013, για καταχώρηση αγωγών, των οποίων η βάση συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν την έναρξη της ισχύος του νόμου. 

Εξαίρεση στην πιο πάνω πρόνοια αποτελούσαν μόνον οι περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες ο χρόνος μεταξύ της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε η βάση της αγωγής μέχρι τη μεταβατική ημερομηνία, δηλαδή την 30ή Ιουνίου 2013, είναι μικρότερος από το χρόνο παραγραφής που προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο αγώγιμο δικαίωμα, οπότε η προθεσμία επεκτείνεται ανάλογα.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να διασφαλισθεί ομαλότερη ροή καταχώρησης αγωγών, δεδομένου ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της παραγραφής και αναμενόταν πως μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013 θα καταχωρηθεί τεράστιος όγκος αγωγών, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αγώγιμα δικαιώματα, γεγονός που θα επιδεινώσει την ήδη δεινή κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ