Απαγόρευση αποκοπής της ουράς ζώων

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση νομοθέτησε για απαγόρευση κάθε χειρουργικής επέμβασης, με σκοπό την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του ζώου ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, ιδιαιτέρως της αποκοπής ουρών και αυτιών, η αφαίρεσης των φωνητικών χορδών, των νυχιών και των δοντιών των ζώων, εκτός από αιτιολογημένες από κτηνίατρο θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Όπως κατατέθηκε αρχικώς από την εκτελεστική εξουσία, το νομοσχέδιο προέβλεπε τροποποίηση του βασικού νόμου περί προστασίας και ευημερίας των ζώων Νόμου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Προβλεπόταν επίσης να απαγορευθεί η χρήση ζώων σε τσίρκο καθώς και η αφαίρεση των δοντιών και η αποκοπή των ουρών των ζώων, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας που διαπιστώνονται εκ των προτέρων και τεκμηριώνονται από κτηνίατρο.

Υπήρχαν πρόνοιες και για να καταργηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των “δικαιολογημένων περιπτώσεων” από τη γενική απαγόρευση της θανάτωσης ζώων για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς και η εισαγωγή στο βασικό νόμο της δυνατότητας επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων του σχετικού νόμου και των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Στόχος των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του περί προστασίας και ευημερίας των ζώων νόμου, είναι επίσης η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ενημέρωσαν τη Βουλή ότι, με το νόμο αυτόν, προτείνεται η σύσταση Επιτροπής για την Προστασία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και ότι η Επιτροπή αυτή θα  συμβουλεύει την αρμόδια Αρχή για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, εκτροφή, στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση ζώων για πειραματικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η απαγόρευση της αφαίρεσης των δοντιών και της αποκοπής των ουρών των ζώων απορρέει από τη σχετική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικό) Νόμο, Ν. αρ. 8(ΙΙΙ)/1993, και η οποία έχει με βάση το άρθρο 169 του Συντάγματος αυξημένη τυπική ισχύ έναντι οιουδήποτε ημεδαπού νόμου. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με επιστολή τους στις 5 Ιουνίου 2013, έστειλαν αναθεωρημένο κείμενο που αναφέρεται στην απαγόρευση αποκοπής των ουρών των ζώων και υιοθετείται το λεκτικό του άρθρου 10 της σχετικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ειδικότερα, προτείνεται η απαγόρευση κάθε χειρουργικής επέμβασης με σκοπό την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του ζώου ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, ιδιαιτέρως η αποκοπή ουρών και αυτιών και η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, των νυχιών και των δοντιών των ζώων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίες αναγκαίες και το τεκμηριώνει γραπτώς. 

Στη νέα νομοθεσία τέθηκαν, επίσης, λεπτομερείς πρόνοιες σχετικές με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, υιοθετώντας και τη θέση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τεκμηριωμένη εκπαίδευση και εμπειρία των μελών της Επιτροπής στη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 της Οδηγίας, τα κράτη – μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2012 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με αυτήν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Απριλίου 2013 και ότι στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο κυπριακό Δίκαιο.

Με τους κανονισμούς, που εγκρίθηκαν σήμερα, μειώνεται γενικά η χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς, βελτιώνονται οι συνθήκες κράτησης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς, ρυθμίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξασφάλιση, εκτροφή, σήμανση, φροντίδα και θανάτωση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς, ρυθμίζεται η λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών ζώων για πειραματικούς σκοπούς, καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης της χρήσης ζώων σε επιστημονικά πειράματα και καταργούνται οι περί ζώων (επιστημονικά πειράματα) κανονισμοί του 2000.

Πηγή: ΚΥΠΕ