Η Κυβέρνηση υπογράφει με Noble-Delek-Avner


Μετά τη λήξη της συνεδρίας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις στους δημοσιογράφους:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την απόφαση για υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εταιρείες Noble Energy International Ltd, Delek Drilling Limited Partnership και Avner Oil Exploration Limited Partnership για τον Τερματικό Σταθμό Υγροποίησης Φυσικού Αερίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο μελέτησε σήμερα την ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών/ Συμβουλίων που έχει υπό την εποπτεία του το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταρχήν κατάργηση της Αρχής Αδειών και της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων:

– Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης.

– Nα επαναφέρει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπτωση που προκύψουν νομικά ή/και άλλα προβλήματα στην υλοποίηση της Απόφασης. 

Εγκρίθηκε επίσης η συνέχιση της λειτουργίας της Αρχή Λιμένων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού  Επιμελητηρίου Κύπρου και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την προσφορά 100 επιπρόσθετων θέσεων σε νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Επίσης 200 πρόσθετες θέσεις, για μετεγγραφές Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η παραχώρηση των πιο πάνω πρόσθετων θέσεων γίνεται στα πλαίσια των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη λήψη μέτρων για απάμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Εκγρίθηκαν επίσης 481 θέσεις για Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Εγκρίθηκε η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για εκσυγχρονισμό επιδομάτων στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με την προοπτική αυτές να υλοποιηθούν από 1.1.2014, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για να διαβουλευθεί σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των επηρεαζόμενων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αντίστοιχων ρυθμίσεων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων, αφορούν στη φορολόγηση των συντάξιμων ή/και υψηλών επιδομάτων τους και στην αναστολή του δικαιώματος χρήσης αεροπορικής θέσης business ή club class  για υπηρεσιακά ταξίδια, ενώ σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού αφορά στην κατάργηση των αναχρονιστικών επιδομάτων και στη μείωση των υπόλοιπων επιδομάτων και της υπερωριακής αποζημίωσης κατά 15%.   Αντίστοιχες ρυθμίσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν και οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του ετήσιου Προϋπολογισμού τους.  Σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στην κρατική υπηρεσία οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις συνεπάγονται ετήσια εξοικονόμηση ύψους 31 εκ. ευρώ.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε ό,τι αφορά τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού στους Δημάρχους και Κοινοτάρχες καθώς στους Δημοτικούς και τους Κοινοτικούς Συμβούλους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συνθήκης για τη Διευκόλυνση της Πρόσβασης σε Δημοσιεύσεις από Άτομα με Προβλήματα Όρασης και Άτομα με Αναπηρίες Ανάγνωσης.

Επίσης έχει εγκριθεί τροποποιητικό νομοσχέδιο του Περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων Νόμου που έχει σκοπό τον περιορισμό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αξιωματούχο λόγω της υπηρεσίας του σε ένα ή περισσότερα λειτουργήματα ή αξιώματα ή θέσεις, στο ένα δεύτερο των ψηλότερων απολαβών για οποιοδήποτε εξ αυτών. Η τροποποίηση θα επηρεάσει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται για υπηρεσία στο αξίωμα του βουλευτή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που σκοπό έχει την τροποποίηση του βασικού νόμου με τη συμπερίληψη πρόνοιας, έτσι ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, πριν το διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ):

· Να καταρτίζει προκαταρκτικό κατάλογο προσώπων για διορισμό ο οποίος θα πρέπει να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση, ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

· Τα πρόσωπα που βρίσκονται στον προκαταρκτικό κατάλογο να καλούνται σε δημόσια ακρόαση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων να ετοιμάζει Έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένες απόψεις αναφορικά με την καταλληλότητα για διορισμό ενός έκαστου προσώπου.  Για την ετοιμασία της Έκθεσης η Βουλή των Αντιπροσώπων υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα σχετικά με τη λειτουργία και αρμοδιότητες του ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, πείρα, γνώση, και ικανότητες του υποψήφιου για διορισμό προσώπου».

Ερωτηθείς αν θα πραγματοποιηθεί αύριο συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ηγεσία της ΣΕΚ και της ΠΕΟ για το θέμα των Κυπριακών Αερογραμμών, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε καταφατικά.