Υπ. Δικαιοσύνης: Στο Λουξεμβούργο για θέματα οικονομικών εγκλημάτων


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ανάμεσα στα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο είναι η Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού Δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης καθώς και η Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Θα συζητηθεί επίσης η Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ και η Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Αναμένεται να τεθεί και η αντιτρομοκρατική διάσταση της αντιμετώπισης των ξένων μαχητών και επιστρεφόντων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη Συρία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ