Η κλωνοποίηση του Διοικητή από τον Αβέρωφ Νεοφύτου

Με νομικούς σολοικισμούς “Αβερωφείται” η δομή των μέτρων εξυγίανσης αφού το νομοσχέδιο που καλείται η Βουλή να ψηφίσει, είναι γεμάτο από  πλεονασμούς, συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και νεοφανείς τακτικές.  Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ με επίκληση της σύμφωνης  γνώμης της κοινοβουλευτικής ομάδας στην όποια δεν συζητήθηκε  η πρόταση νομού επιδιώκει  τη μεταφορά των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου  που είναι ιδιοκτησία της Λαϊκής Τράπεζας σε ταμείο μεσεγγύησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί  η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές από την Διαχειρίστρια. Φορέας  Μεσεγγύησης που διαχειρίζεται το λογαριασμό ορίζεται από την πρόταση νομού ο επόπτης και εποπτευόμενος Διοικητής  της ΚΤ από κοινού με τον Υπουργό Οικονομικών.  Δηλαδή ο Διοικητής ως Αρχή Εξυγίανσης που εποπτεύει την Διαχειρίστρια ορίζεται και ως το ένα από τα δύο μελή του φορέα διαχείρισης του λογαριασμού μεσεγγύησης ο όποιος θα παγώνει αν υπάρχει διαφωνία με τον Υπουργό Οικονομικών.

Με βάση τροποποίηση του άρθρου 9 εδάφιο (5) αν το αντάλλαγμα για  την πώληση εργασιών περιλαμβάνει την έκδοση μετοχών άλλου πιστωτικού  ιδρύματος  το οποίο είχε επίσης τεθεί υπό καθεστώς εξυγίανσης  αλλά εξήλθε, τότε η καταβολή τυχών επιπλέον ανταλλάγματος  πώλησης  δίνατε να εκπληρωθεί απευθείας προς τον Φορέα μεσεγγύησης  μέσω αυτού.  Με τον τρόπο αυτό ο Φορέας καθίσταται κυρίαρχος κάθε μετοχής  της ΤΚ  που δόθηκε ή  θα δοθεί υπό μορφή ανταλλάγματος για την εξαγορά των εργασιών της  Λαϊκής.  Η φωτογραφική αναφορά στην ΤΚ  οδηγεί στο παράλογο αποτέλεσμα η έκδοση  μετοχών από πιστωτικό ίδρυμα που δεν τέθηκε υπό εξυγίανση να μην μπορεί να τίθεται υπό τον έλεγχο του Φορέα μεσεγγύησης

Αν τα πιο πάνω φάνηκαν δυσνόητα στην έκφραση αν και απλά στους στόχους τους, η τρικυμία εν κρανίω του φιλόδοξου νέου Λυκούργου συνεχίζεται με την τροποποίηση του άρθρου 22 εδαφιο(2) στο οποίο αναφέρεται ότι ο Διοικητής της ΚΤΚ με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και με εισήγηση της Αρχής Εξυγίανσης (δηλαδή του Εαυτού του) διορίζουν ανεξάρτητους εκτιμητές. Η αντίληψη του διαχωρισμού του Διοικητή και του Υπουργού Οικονομικών από την Αρχή Εξυγίανσης  διαπνέει και άλλες πρόνοιες  της  πρότασης, όπως στην επιφύλαξη που ακολουθεί στην οποία ο Φορέας μεσεγγύησης, δηλαδή ο Διοικητής της ΚΤΚ με τον ΥΠ.ΟΙΚ με την βοήθεια της ΚΤΚ δηλαδή και πάλι  με τον εαυτό του αξιολογεί την έκθεση αποτίμησης  καθορίζοντας με εισήγηση της ΚΤΚ (δηλαδή ξανά και πάλι με τον εαυτό του) την αξία των μεταβιβαζόμενων τίτλων.

Και όλα αυτά για να διορθωθεί το ηθικό δίλημμα αν ο Επόπτης μπορεί να είναι και έμμεσα εποπτευμένος  λόγω της δυνατότητας του να διορίζει τον/την  Διαχειριστή/ρια!!!!

Και μετά διερωτόμαστε γιατί η Τρόικα φοβάται για την συνεχή εμπλοκή των πολιτικών μας στα θέματα της Οικονομίας. Φτάνει πια Κύριοι!  


Δείτε την πρόσκληση για την ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης