Τράπεζα Κύπρου: Ζημίες €2.214 εκατ. το 2012 – Παραίτηση μέλους του ΔΣ

Η Τράπεζα Κύπρου ανάφερε ότι οι ζημιές μετά τη φορολογία για το έτος 2012 ανήλθαν στα 2.214 εκατομμύρια ευρώ έναντι €1.359 εκατ. που ήταν το 2011.

Επίσης κέρδη πριν τις ανομοιώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €620 εκατ. (έναντι €797 εκατ. το 2011).

Ενώ έγινε σημαντική αύξηση προβλέψεων λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και της μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων.

Προβλέψεις για ανομοίωση δανείων €2.306 εκατ. (έναντι €426 εκατ. το 2011).

Οι λόγοι που έχουν επηρεάσει οικονομικά το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι η απόφαση του Eurogroup του Μάρτη καθώς και το γεγονός της πώλησης εργασιών στην Ελλάδα καθώς και η απόκτηση του ενεργητικού της Λαϊκής Τράπεζας σε Κύπρο και Βρετανία. Επίσης η πώληση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Ρουμανία.

Ακόμη η ανακεφαλαιοποίηση μέσω διάσωσης με Ίδια Μέσα με τη μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές.

Σύμφωνα με την Αρχή Εξυγίανσης, η Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε σε επίπεδο που να μπορεί να απορροφήσει πιθανές μελλοντικές ζημιές στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Παραίτηση μέλους του ΔΣ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου έγινε κάτω από τη σκιά της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κ. Χατζήπαπα.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του 24Η η παραίτηση Xατζηπαπα οφείλετε στο ότι δεν εκπλήρωνε τα κριτήρια τα όποια είχε ορίσει η Κεντρική Τράπεζα.