Δείτε με ποιούς τρόπους μπορεί η επιχείρηση σας να χρηματοδοτηθεί από ΕΕ

{loadposition ba_textlink}

Τη δυνατότητα δανείου μέχρι 25.000 ευρώ σε άνεργους, άεργους, γυναίκες και γενικά άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κλασικό τραπεζικό δανεισμό, προσφέρει ο κοινοτικός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Μέσω του του εν λόγω μηχανισμού το 2013 δόθηκαν 182 εκατ. ευρώ στην ΕΕ σε περισσότερους από 20.000 επιχειρηματίες για τη σύσταση και την επέκταση νέων επιχειρήσεων.

Το περασμένο έτος δραστηριοποιήθηκαν 40 πάροχοι μικροπιστώσεων σε 18 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων στην Κύπρο και στην Ελλάδα.Ο μηχανισμός χρηματοδοτήσεων Progress τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και λειτουργεί μέσω παρόχων μικροπιστώσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Το νέο χρηματοδοτικό μέσο μικροχρηματοδότησης, που αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία θα βασιστεί στην εμπειρία αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Κομισιόν, το 60% των τελικών χρηστών ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί κατά την υποβολή της αίτησης, το 36% των δικαιούχων ήταν γυναίκες και το 5,9% ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η γεωργία και το εμπόριο ήταν οι δύο τομείς που εξακολούθησαν να λαμβάνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τον μηχανισμό.

Ο μηχανισμός, μέσω δανείων ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ, χρηματοδοτεί ανέργους, άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, για παράδειγμα νέους, ηλικιωμένους ή μετανάστες. Σκοπός του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress δεν είναι μόνο η διάθεση χρηματοδότησης από την ΕΕ, αλλά και η δημιουργία αποτελέσματος μόχλευσης για συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσού πενταπλάσιου της συνεισφοράς της ΕΕ.

Ο μηχανισμός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις ακόλουθες ενέργειες:

-Δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας.

-Χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.

-Οι πάροχοι μικροπιστώσεων μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα μικροπιστώσεων και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

-Οι όροι χορήγησης μικροδανείων σε επιχειρηματίες, δηλαδή, το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, τα έξοδα και το χρονικό πλαίσιο του δανείου, εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο μικροπιστώσεων.

-Οι χρηματοδοτήσεις Progress δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών ορίων, όπως υπεραναλήψεις ή βραχυπρόθεσμες ανανεούμενες διευκολύνσεις.

Δικαιούνται μικροχρηματοδότηση από το μηχανισμό Progress:

-Όσοι επιθυμούν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή να συστήσουν/επεκτείνουν μια μικροεπιχείρηση (με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), ιδίως μια κοινωνική επιχείρηση,

-οι άνεργοι που θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα,

-όσοι έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά εργασίας,

-όσοι δεν μπορούν εύκολα να λάβουν συμβατική πίστωση (επειδή είναι γυναίκα, θεωρείται πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος, ανήκει σε μειονοτική ομάδα, έχει μια αναπηρία, κ.λπ).

Πηγή: ΚΥΠΕ