Εξουσίες σε ΥΠΟΙΚ για τα επιτόκια εκδικασθέντων προστίμων

{loadposition ba_textlink}

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών προωθεί προς την Ολομέλεια της Βουλής τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να δύναται ο Υπουργός Οικονομικών να επαναπροσδιορίζει το επιτόκιο επί οφειλόμενου ποσού που επιδίκασε Δικαστήριο. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει άμεσα το ισχύον επιτόκιο του 5,5%.

Σε δήλωση μετά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Νομικών, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ρίκκος Μαππουρίδης, που προήδρευσε της συνεδρίας ανέφερε ότι η τροποποίηση στο νόμο τεχνοκρατικού χαρακτήρα και αποσκοπεί να διορθώσει στρεβλώσεις.

Εξήγησε ότι σήμερα ο νόμιμος τόκος που επιβάλλουν τα Δικαστήρια είναι 5,5% και με την τροποποίηση ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να τον επαναπροσδιορίζει με βάση τον τρόπο υπολογισμού του τόκου υπερημερίας που καθορίζεται για οφειλές ή πράξεις από το κράτος με βάση τον περί ενιαίου επιτοκίου υπερημερίας νόμο, τόκο με επιπλέον περιθώριο μία ποσοστιαίας μονάδας, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει τις οικονομικές πραγματικότητες που ισχύουν.

Κληθείς να παραθέσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ο κ. Μαππουρίδης είπε ότι ο τόκος που μπορούν να επιδικάσουν τα Δικαστήρια σήμερα είναι 5,5%. Πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί στο τέλος κάθε χρόνου να καθορίζει τον τόκο με βάση φόρμουλα, η οποία προβλέπει ότι με βάση το επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρυθμίζεται το επιτόκιο σε επιδικασθέντα ποσά με περιθώριο αύξησης 1,5%.

Συνεχίζοντας είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν άσκησε ποτέ αυτή τη διακριτική του ευχέρεια επειδή το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 1,5% είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το 5,5% που προβλέπει ο νόμος.

Πρόσθεσε την τροποποίηση παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η δυνατότητα αναπροσαρμογής μέχρι 5%, οπότε το μέγιστο επιτόκιο στο οποίο θα μπορεί να ανεβάσει τον τόκο για επιδικασθέντα ποσά θα είναι 5,35% (0,35 το επιτόκιο ΕΚΤ).

Ο κ. Μαππουρίδης ανέφερε ότι αν αυξηθούν τα επιτόκια της ΕΚΤ ο Υπουργός θα μπορεί να το αναπροσαρμόζει στο περιθώριο που του παρέχει η τροποποίηση και εξήγησε πως επί της ουσίας δεν θα επέλθει αλλαγή.

Είπε ακόμα πως ο τόκος επιβάλλεται κατά τον τρόπο που θα κρίνει το Δικαστήριο και εξήγησε ότι οι οφειλές από το κράτος θα επηρεαστούν μόνο εφόσον απορρέουν από δικαστική απόφαση.

Διευκρίνισε ακόμα ότι το επιτόκιο επί των επιδικασθέντων ποσών δεν μπορεί να είναι το καταθετικό ούτε το δανειστικό, καθώς θα πρέπει αυτό να είναι ψηλότερο από το καταθετικό ώστε ο οφειλέτης του επίδικου ποσού να ζημιώνεται εφόσον δεν πληρώσει τις οφειλές του.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού εξήγησε ότι η τροποποίηση αφορά ευρύτερα την κοινωνία αφού ρυθμίζει το όριο αύξησης ή μείωσης του δικαστικού τόκου που καθορίζεται με διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών.

Ερωτηθείς εάν επηρεάζονται τα επιτόκια για τις απαλλοτριώσεις, εξήγησε ότι είναι ξεχωριστό ζήτημα, το οποίο μετά από πολλά χρόνια ρυθμίστηκε τελεσίδικα επί της παρούσας θητείας της Βουλής κατά τρόπο που να συνάδει με τα ευρύτερα δεδομένα της οικονομίας.

Καταδίκες για υποψήφια μέλη σε ΔΣ και Διευθύνσεις υπό εποπτεία εταιρειών

Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών τέθηκαν κανονισμοί οι οποίοι δίνουν την εξουσία στην Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα να ζητούν πληροφορίες αναφορικά με προηγούμενα αδικήματα προσώπων τα οποία καταδικάστηκαν σε άλλες χώρες για να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορούν αυτά τα πρόσωπα είναι ικανά να συμμετέχουν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή σε διευθυντικές θέσεις σε ΔΣ ή διευθυντές σε εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο εποπτείας .

Ο κ. Μαππουρίδης εξήγησε ότι οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν, με βάση τις πληροφορίες που εξασφάλισαν, εάν ο υποψήφιος μπορεί να καταλάβει θέση σε ΔΣ ή διευθυντική θέση, εάν το διαπραχθέν αδίκημα άπτεται της ακεραιότητας που απαιτεί η θέση που αναλαμβάνουν.

Πρόσθεσε ότι μπορεί το αδίκημα να μην θεωρείται σχετικό ή να ήταν παλαιό ή μετέπειτα ο καταδικασθείς να επέδειξε συμπεριφορά που το αναιρεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ