Κομισιόν: Προδικαστική διαδικασία κατά της Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε την Πέμπτη το τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας κατά της Κύπρου, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, ζητώντας να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για ιδρύματα που εδρεύουν στην ΕΕ καθορίζονται στον κανονισμό 575/2013 (γνωστός και ως κανονισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων ή ΚΚΑ) και στην οδηγία 3013/36/ΕΕ (γνωστή και ως οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων ή ΟΚΑ). Ο ΚΚΑ καθορίζει τους κανόνες σχετικά με το ποσό κεφαλαίου που πρέπει να έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για να καλύψουν πιθανές απώλειες λόγω των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται εκτεθειμένα όσον αφορά τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη δημοσιοποίηση στοιχείων. Η ΟΚΑ καθορίζει τους κανόνες για την αδειοδότηση των ιδρυμάτων, την εποπτεία αυτών, την εποπτευόμενη συνεργασία, τη διαχείριση των κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών) και τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η Κύπρος, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν έχουν έως σήμερα κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής στην Επιτροπή.

Η σημερινή απόφαση έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης – το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις παραπάνω χώρες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πηγή: KYΠΕ