Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η Ελληνική Τράπεζα

{loadposition ba_textlink}

Με αυτή την κίνηση η τράπεζα αποσκοπεί σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και μελλοντική ανάπτυξη

Ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει ότι οι δυο κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας, Third Point και Wargaming που κατέχουν έκαστος από 20,3% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεσμεύτηκαν να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που αναλογούν στη συμμετοχή τους.

Οπως σημειώνεται, σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014 και 26 Οκτωβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Τράπεζα», «Ελληνική Τράπεζα») σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €220 εκατ. περίπου μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) προς τους υφιστάμενους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Κάθε δύο Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε τρεις νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 με τιμή εξάσκησης τα €0,0375 για κάθε νέα συνήθη μετοχή. Η τιμή εξάσκησης αντιπροσωπεύει 27.5% έκπτωση περίπου στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν το δικαίωμα Προεγγραφής για απόκτηση επιπλέον μετοχών που ενδεχομένως προκύψουν από μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης

Οπως αναφέρεται, οι δυο κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας, Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P. και Wargaming Public Company Ltd, που κατέχουν έκαστος από 20,3% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υποστηρίζουν τις ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου και δεσμεύτηκαν, υπογράφοντας γραπτή δέσμευση, να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που αναλογούν στη συμμετοχή τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η Ελληνική Τράπεζα διόρισε την Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου ως Αποκλειστικό Διεθνή Συντονιστή (Sole Global Coordinator) και από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent) και την Axia Ventures Group Ltd ως από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent) με Σύμβουλο Έκδοσης τον οίκο N. M. Rothschild & Sons Limited. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ έχει διοριστεί από την Τράπεζα ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης για την ετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων Ενημερωτικών Δελτίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, η Ελληνική Τράπεζα αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την άντληση κεφαλαίων που θα της επιτρέψουν να επιδιώξει επιχειρηματικές ευκαιρίες με την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας και να εκμεταλλευθεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αναπτύσσοντας την πελατειακή της βάση, το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της και τα μερίδια αγοράς.

Συγκεκριμένα, η έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προσβλέπει:

-Να υπερκαλύψει την ανάγκη για αύξηση κεφαλαίου κατά €105 εκατ. που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο» της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών βάσει του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) και της Άσκησης Προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Tests)

-Να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε 13,2% βάσει του ισχύοντος κεφαλαιακού πλαισίου και 12,4% βάσει του CRR χωρίς μεταβατικές διατάξεις (30 Σεπτεμβρίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ύψους €24 εκατ. σε μετοχές όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014)

-Να διευρύνει τη μετοχική της βάση και την ελεύθερη διασπορά των μετοχών (free float)

-Να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και να συμβάλει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

Η Ελληνική Τράπεζα αποσκοπεί στην έναρξη της έκδοσης το συντομότερο δυνατό κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ