Μείωση στις ακάλυπτες επιταγές

{loadposition ba_textlink}

Ακάλυπτες επιταγές αξίας €798.907, εκδόθηκαν κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου και τα οποία παρουσιάζουν, ωστόσο, σημαντική μείωση περίπου €449.000, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχαν εκδοθεί ακάλυπτες επιταγές αξίας €1.247.949.

Κατά τον 5ο μήνα του έτους εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας, μόλις, €89.037, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2003 που υπάρχουν στοιχεία από την ΚΤ.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθε στις 707, σε σύγκριση με 1.100 την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συνολικά 436 πρόσωπα (252 φυσικά πρόσωπα και 184 νομικά) καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. Το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2014 είχαν καταχωρηθεί 572 πρόσωπα.

Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν τον 5ο μήνα του έτους στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθε στα 58, σε σύγκριση με 141 τον προηγούμενο μήνα και 108 το Μάιο του 2014.

Σημειώνεται ότι το 2014, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών είχε ανέλθει στα €3.361.113, ενώ το 2013 στα €5.673.450, σε σύγκριση με €7.759.687 το 2012, κάτι που καταδεικνύει μια σταθερή μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών από το 2013 και μετά.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών είχε ανέλθει το 2014 στις 2.250 και το 2013 στις 3.080. Σημειώνεται ότι από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2013 είχε διακοπή η λειτουργία του ΚΑΠ και ως εκ τούτου δεν γίνονταν καταχωρήσεις προσώπων.

Καταχωρήσεις στο ΚΑΠ

Εξάλλου, συνολικά μόλις 26 νομικά και φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα καταχωρήθηκαν το Μάιο του 2015 στο ΚΑΠ, σε σύγκριση με 65 το Μάιο του 2014 και 48 τον Απρίλιο του 2015. Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ τους πρώτους πέντε μήνες του 2015 ανήλθε στα 239, σε σύγκριση με 350 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, έξι καταχωρήσεις αφορούσαν το Μάιο του 2015 νομικά πρόσωπα, 13 φυσικά πρόσωπα και 7 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Ο μέσος όρος συνολικών μηνιαίων καταχωρήσεων στο ΚΑΠ το 2015 ανήλθε μέχρι το Μάιο του 2015 στα 48 πρόσωπα, παραμένοντας αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 71 και 83 προσώπων του 2014 και 2013, αντίστοιχα.

Τους πρώτους πέντε μήνες του 2015, καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 72 νομικά πρόσωπα, 83 φυσικά πρόσωπα και 84 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Την αντίστοιχη περίοδο του 2014, είχαν καταχωρηθεί 119 φυσικά πρόσωπα, 103 νομικά πρόσωπα και 128 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: KYΠΕ