Πραγματοποιείται η ΓΣ των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Πραγματοποιείται στις 9.30 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται μια μέρα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το 9μηνο του 2015 που έληξε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει κέρδη €73 εκατ. μετά τη φορολογία, ενώ για το 9μηνο του 2014, η Τράπεζα είχε ανακοινώσει κέρδη μετά τη φορολογία 76 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €649 εκατ. ή 5% το γ’ τρίμηνο 2015, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης κατά το γ’ τρίμηνο 2015 σε 15,6%.

Η Συνέλευση θα ασχοληθεί, πέρα της εξέτασης των εκθέσεων για τις οικονομικές καταστάσεις, με την εξέταση της έκθεσης του ΔΣ για τις αμοιβές των μελών του Συμβουλίου για το 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του ΔΣ.

Επίσης θα εξετάσει και αν κριθεί σκόπιμο θα υιοθετήσει ειδικά ψηφίσματα σε σχέση με το μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων.

Το Σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν από την Τράπεζα σε συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της Τράπεζας και των θυγατρικών της.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση θα εξετάσει και, αν κριθεί σκόπιμο, θα υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισμα, όπως προτείνεται από την Τράπεζα:

Όπως για σκοπούς του Άρθρου 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ, το ανώτατο όριο της αναλογίας μεταξύ των σταθερών και κυμαινόμενων στοιχείων της αμοιβής που παρέχεται στους υπαλλήλους μπορεί να φτάσει αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το εκατό τις εκατό (100%) του εφαρμοστέου σταθερού στοιχείου της συνολικής αμοιβής των υπαλλήλων αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ