Από φέτος θα ισχύουν οι νέες πρόνοιες για τον έλεγχο πολιτικών κομμάτων

{loadposition ba_textlink}

Από το 2016 θα ισχύουν οι νέες πρόνοιες για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Νοεμβρίου του 2015 ενώ στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι ο Έφορος Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων θα πρέπει να τηρεί πλήρως ενημερωμένη κατάσταση των συνδεδεμένων με το κάθε κόμμα οργανισμών και όταν διαπιστώνει παραβάσεις του νόμου να προβαίνει έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες για την επιβολή χρηματικής διοικητικής ποινής, κάτι το οποίο, όπως επισημαίνεται, δεν φαίνεται να έγινε μέχρι σήμερα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 τα κόμματα οφείλουν «να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες θα τυγχάνουν ανεξάρτητου ελέγχου, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους».

Ο Γενικός Ελεγκτής, σημειώνεται, «θα διεξάγει επιπρόσθετο έλεγχο και θα συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργεί, την οποία θα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας».

Ο Γενικός Ελεγκτής προστίθεται «έχει εξουσία να ζητά στοιχεία από το πολιτικό κόμμα ή τους ανεξάρτητους ελεγκτές και το πολιτικό κόμμα να αποστείλει σχόλια επί της έκθεσής του Γενικού Ελεγκτής εντός ενός μηνός». Το ίδιο θα ισχύει και για τις οργανώσεις νεολαίας, τις γυναικείες και τις αγροτικές οργανώσεις, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία.

«Προκύπτει επομένως ότι, παρόλο που τα πολιτικά κόμματα δεν οφείλουν πλέον να ετοιμάζουν ενοποιημένες, με τους συνδεδεμένους οργανισμούς τους, οικονομικές καταστάσεις, εντούτοις, τόσο οι οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων, όσο και αυτές των οργανώσεων νεολαίας, των γυναικείων και αγροτικών οργανώσεων, υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο εξωτερικών ιδιωτών ελεγκτών, σε αντίθεση με ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο, όπως προέβλεπε προηγουμένως η νομοθεσία, και ακολούθως σε επιπρόσθετο έλεγχο από την ίδια την Υπηρεσία, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας», συμπληρώνεται.

Αναφορά γίνεται και στις νέες πρόνοιες για τις εισφορές σύμφωνα με τις οποίες «απαγορεύονται οι ανώνυμες εισφορές και μπαίνει πλαφόν στις €50.000 όσον αφορά στις ιδιωτικές εισφορές, χρηματικές ή μη, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων οι δραστηριότητες είναι νόμιμες, ενώ δεν θα μπορούν να λαμβάνουν χορηγίες από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εξαιρουμένου του Οργανισμού Νεολαίας».

Κάθε ιδιωτική εισφορά θα γίνεται αποδεκτή έναντι απόδειξης και θα καταχωρείται στο μητρώο εισφορών με το όνομα και αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό εγγραφής όταν πρόκειται για εταιρεία, προστίθεται.

Επίσης, κάθε πολιτικό κόμμα μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους θα αναρτά στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και θα διαβιβάζει στον Έφορο κατάλογο των προσώπων που είχαν προβεί σε εισφορές άνω των €500, κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση που τα κόμματα παραβιάσουν τη νομοθεσία θα επιβάλλεται χρηματική ποινή, σημειώνεται.

 

Ο Έφορος να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για επιβολή ποινών για παραβιάσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει ότι ο Έφορος θα «πρέπει να επιβεβαιώνει ότι προτού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για έλεγχο, οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων, συνοδεύονται από ενυπόγραφη δήλωση από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, ότι αυτές έτυχαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου και ότι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και συνάδουν με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο».

Πρέπει επίσης «να καταρτίσει και να τηρεί πλήρως ενημερωμένη κατάσταση των συνδεδεμένων με το κάθε πολιτικό κόμμα οργανισμών».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «όταν ο Έφορος διαπιστώσει παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6 το οποίο αφορά στον έλεγχο, θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες οι οποίες προνοούνται στο άρθρο 8 του Νόμου για την επιβολή χρηματικής διοικητικής ποινής, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έγινε μέχρι σήμερα».

 

12 εγγεγραμμένα κόμματα – Ελλιπή στοιχεία καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων στις 20 Οκτωβρίου 2015 ήταν εγγεγραμμένα 12 πολιτικά κόμματα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για δύο πολιτικά κόμματα ενώ διακόπηκε ο έλεγχος των καταστάσεων τρίτου κόμματος που άρχισε το Μάιο 2015 λόγω «μη παρουσίασης στοιχείων και πληροφοριών για την ολοκλήρωσή του και έκτοτε αναμένεται σχετική ενημέρωση για επαναπρογραμματισμό του ελέγχου».

Προστίθεται παράλληλα ότι «δεν θα ήταν δυνατόν να προγραμματιστεί έλεγχος κομμάτων που δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για το 2012».

Δημοκρατικός Συναγερμός με ημερομηνία εγγραφής 20/5/2013, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού με ημερομηνία εγγραφής 04/06/2013, Δημοκρατικό Κόμμα με ημερομηνία εγγραφής 28/5/2013, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ με ημερομηνία εγγραφής 20/05/2013, Ευρωπαϊκό Κόμμα με ημερομηνία εγγραφής 23/05/2013, Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με ημερομηνία εγγραφής 20/05/2013, Κίνημα Ανεξάρτητων Ελεύθερων Πολιτών με ημερομηνία εγγραφής 28/06/2013, Γραφείο Δικαιωμάτων του Πολίτη ΛΑ.ΣΟ.Κ. με ημερομηνία εγγραφής 10/04/2014, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με ημερομηνία εγγραφής 29/04/2014, Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου με ημερομηνία εγγραφής 15/04/2015 και Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης με ημερομηνία εγγραφής 21/08/2015 είναι τα πολιτικά κόμματα που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα σύμφωνα με κατάσταση που εμπεριέχεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή προκύπτει ότι ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ δεν έχουν υποβάλει κατάσταση εσόδων και εξόδων για το έτος 2012. Το ΑΚΕΛ έχει υποβάλει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις κόμματος και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014, ο ΔΗΣΥ υπολείπεται επίσης τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2014.

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών έχουν υποβάλει όλες τις οικονομικές καταστάσεις από 2012 μέχρι και 2014. Η Συμμαχία Πολιτών έχει υποβάλλει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το 2013 και το 2014 ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία κατά πόσο υπάρχουν συνδεδεμένοι οργανισμοί ώστε να απαιτείται η ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Από τα εκτός Βουλής κόμματα ΛΑΣΟΚ και ΕΛΑΜ έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για το 2014.

Για τα δύο νεότερα εκτός Βουλής κόμματα η υποχρέωση αυτή σύμφωνα με την κατάσταση που περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, δεν εφαρμόζεται.

Σημειώνεται ότι «δεν έχει αξιολογηθεί κατά πόσο οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία».

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επισημάνθηκε στον Έφορο ότι οι πρόνοιες των νόμων εφαρμόζονται για όλα τα πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και ότι «σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Ελεγκτή υφίσταται και για το έτος 2012».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει στην επισήμανση παράλληλα ότι πέραν των πολιτικών κομμάτων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, συμμετείχαν στις Βουλευτικές Εκλογές του 2011 και άλλα κόμματα, και αναμενόταν ότι θα υπέβαλλαν για έλεγχο οικονομικές καταστάσεις, εφόσον εξακολουθούν να εμπίπτουν στον ορισμό του πολιτικού κόμματος.

«Για σκοπούς ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αναφέραμε ότι θεωρείται απαραίτητο για κάθε κόμμα να τηρεί πλήρη κατάσταση των συνδεδεμένων με αυτό οργανισμών», προστίθεται.

Πηγή: KYΠΕ