ΕΚΤ: “Καθαρά κέρδη για το 2015 ύψους 1,08 δισεκατομμυρίων ευρώ”

{loadposition ba_textlink}

Καθαρά κέρδη για το 2015, ύψους 1,08 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους 989 εκατομμυρίων ευρώ για το 2014, ανακοινώνοντας παράλληλα τη διανομή των κερδών στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τα υψηλότερα πραγματοποιηθέντα κέρδη από την πώληση τίτλων το 2015. Επιπλέον, ενώ το 2014 η ΕΚΤ ανέκτησε τις δαπάνες που συνδέονται με τα εποπτικά της καθήκοντα μόνο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, το 2015 ανέκτησε τις δαπάνες όλου του έτους.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 812 εκατ. ευρώ προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 29 Ιανουαρίου 2016, ενώ κατά τη χθεσινή του συνεδρία το ΔΣ αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 270 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

“Οι κύριες πηγές εσόδων της ΕΚΤ είναι τα κέρδη από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, οι τόκοι-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και, τα τελευταία έτη, οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων αποκτηθέντων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής”, σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, το 2015 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.475 εκατ. ευρώ (2014: 1.536 εκατ. Ευρώ), τα οποία περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 42 εκατ. ευρώ επί του μεριδίου της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (2014: 126 εκατ. ευρώ) και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 609 εκατ. ευρώ (2014: 728 εκατ. ευρώ) από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP), εκ των οποίων 224 εκατ. ευρώ (2014: 298 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 120 εκατ. ευρώ (2014: 173 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δύο πρώτων προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και 161 εκατ. ευρώ από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (expanded asset purchase programme – APP) (2014: 2 εκατ. ευρώ).

Η ΕΚΤ αναφέρει επίσης ότι κατέβαλε τόκους ύψους 18 εκατ. ευρώ (2014: 57 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 283 εκατ. ευρώ (2014: 217 εκατ. Ευρώ).

Εξάλλου, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ (2014: 57 εκατ. ευρώ). Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ το 2015 (2014: 8 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, η ανάληψη εποπτικών καθηκόντων από την ΕΚΤ οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των μελών του προσωπικού και, ως εκ τούτου, το 2015 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 441 εκατ. ευρώ (2014: 301 εκατ. ευρώ).

Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν αποσβέσεις, μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ το 2015 (2014: 376 εκατ. ευρώ).

Αύξηση ισολογισμού της ΕΚΤ
——————
Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 72 δισεκ. ευρώ σε 257 δισεκ. ευρώ το 2015 (2014: 185 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αγορά τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP, στην ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διακρατεί η ΕΚΤ, καθώς και στην αύξηση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 2.781 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2015, έναντι 2.208 δισεκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις συνεχείς αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Οι τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 586 δισεκ. ευρώ σε 803 δισεκ. ευρώ (2014: 217 δισεκ. Ευρώ), ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP μειώθηκαν κατά 21 δισεκ. ευρώ λόγω εξοφλήσεων.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την ΕΚΤ, υπεραντισταθμίστηκε από τις αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος APP ανέρχονταν σε 650 δισεκ. ευρώ (2014: 31 δισεκ. Ευρώ).

Πηγή: KYΠΕ