ΓΔΔΧ: Στόχος διατήρηση ρευστών διαθεσίμων €1 δισ. το 2016

{loadposition ba_textlink}

Αναλλοίωτο το στόχο της διατήρησης ενός αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων της τάξης του €1 δισεκατομμυρίου διατήρησε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, που δημοσιοποίησε τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την περίοδο 2016-2020.

Η διατήρηση των αποθεμάτων αυτών αποσκοπεί να αντισταθμίσει τους όποιους κινδύνους στη διαχείριση του δημοσίου χρέους, αλλά και στη δημιουργία της γέφυρας για τη μετά του μνημονίου εποχή και δη μέχρι τη διασφάλιση σταθερής πρόσβασης στις αγορές.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το αποθεματικό ρευστών διαθεσίμων για το 2016 δεν θα είναι μικρότερο του €1 δισ «που αντιπροσωπεύει ένα ρεαλιστικό ποσό των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών μεσοπρόθεσμα».

«Οι πιθανοί κίνδυνοι ώσπου να διασφαλιστεί η σταθερή πρόσβαση στις αγορές θα μετριαστούν μέσω της αύξησης των ρευστών διαθεσίμων και τον περιορισμό του κινδύνου που αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία και το επιτόκιο», αναφέρει το ΓΔΔΧ, σημειώνοντας ότι ένα υψηλότερο επίπεδο ρευστών διαθεσίμων θα προστατεύσει από περιόδους αστάθειας της αγοράς.

Επισημαίνει δε ότι μπορεί το παράθυρο ευκαιρίας για την έκδοση νέων τίτλων μπορεί να μην ταιριάζει πάντα με το χρονοδιάγραμμα των χρηματοδοτικών αναγκών, ωστόσο ένα «αποθεματικό ρευστότητας μπορεί να παρέχει ευελιξία σε προσωρινές διαταραχές στις αγορές κεφαλαίων».

Τονίζει όμως μπορεί η στρατηγική επιλογή για διατήρηση υψηλών ρευστών διαθεσίμων να είναι σημαντική για τη μείωση του κινδύνου ρευστότητας, αλλά προϋποθέτει όμως δημοσιονομικά κόστη. «Γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και να συνοδεύεται από επενδυτική πολιτική για πλεονάζουσα ρευστότητα έτσι ώστε να μετριάζεται η επίπτωση του κόστους».

Το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων για τα έτη 2017-2020 θα αναθεωρηθεί σε ετήσια βάση.

 

Το προφίλ λήξεων του δημοσίου χρέους

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το μέσο σταθμικό κόστος του χρέος το 2015 εκτιμάται στο 2,7%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010 και αυτό λόγω του επίσημου δανεισμού (ΕΜΣ και ΔΝΤ).

Πρόκληση για το ΓΔΔΧ παραμένει η συγκέντρωση λήξεων την περίοδο 2019-2020, κατά την οποία λήγει το 20% περίπου του συνολικού χρέους, ήτοι €4 δισ, εκ των οποίων τα €2,3 δισ λήγουν στο εννιάμηνο από τα μέσα του 2019 έως τις αρχές του 2020.

Με βάση τους ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, στόχος είναι οι λήξεις του μακροπρόθεσμου χρέους την περίοδο 2019 και μετά να περιοριστούν στο €2,2 δισ.

Το ΓΔΔΧ σκοπεύει να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή με τη χρήση τεχνικών διαχείρισης χρέους όπως ανταλλαγή ή επαναγορά χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ πως στόχος το 2016 είναι μία έξοδος στις αγορές, με μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή ομολόγων που λήγει την περίοδο μετά το 2019.

«Είναι σημαντικό να διατηρηθούν χαμηλά τα ληξιπρόθεσμα χρέη για να κρατηθεί μία μέτρια εξάρτηση από τις αγορές», αναφέρει το ΓΔΔΧ, προσθέτοντας πως ευρύτερα, ο στόχος είναι η μείωση τόσο των λήξεων χρέους σε συγκεκριμένα έτη, όσο και η συγκέντρωση λήξεων του χρέους σε διαδοχικά έτη.

Το ΓΔΔΧ στοχεύει να διατηρήσει το βραχυπρόθεσμο χρέος (διάρκειας μέχρι 12 μήνες) μεταξύ 1% και 4% του συνολικού χρέους και τουλάχιστον 96% σε μακροπρόθεσμο χρέος (διάρκεια μεγαλύτερο του ενός έτους).

 

Κίνδυνος από τις κρατικές εγγυήσεις

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ οι άμεσες ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπό μορφή εγγυήσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, καθώς το ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων κατά τα τέλη Ιουνίου 2015 ανερχόταν σε €3,13 δισ. ή γύρω στο 18% του ΑΕΠ.

Κύριοι δικαιούχοι εγγυήσεων είναι η Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίες ανέρχονται σε €1,3 δισ. (41% του χαρτοφυλακίου εγγυήσεων). Οι υπόλοιπες εγγυήσεις ύψους €1,8 δισ. (59% του χαρτοφυλακίου εγγυήσεων) έχουν παραχωρηθεί σε δημόσιους οργανισμούς, τοπικές αυτοδιοικήσεις, φυσικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

Επιπρόσθετα, το ΓΔΔΧ αναφέρει πως η δυνατότητα αποκλεισμού των κυπριακών κρατικών ομολόγων από πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων, «αναμένονται να προκαλέσουν ανοδικές πιέσεις στο κόστος δανεισμού».

 

Ενθαρρυντική δυναμική για αξιολογήσεις

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η πιστοληπτική αξιολόγηση βρίσκεται σε ανοδική πορεία από τα μέσα του 2013 με το κυπριακό αξιόχρεο της Κύπρου να αναβαθμίζεται μεταξύ 2 και 5 βαθμίδες σε περίοδο δυόμισι ετών.

«Γενικά η δυναμική που έχει δημιουργηθεί είναι ενθαρρυντική για περαιτέρω αναβαθμίσεις αν και εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες κινδύνου κατά την περίοδο που καλύπτει η στρατηγική», αναφέρει το ΓΔΔΧ, προσθέτοντας πως ένα κρίσιμο σημείο στον ορίζοντα των αξιολογήσεων θα είναι η αποκατάσταση της επενδυτικής βαθμίδας.

Παράλληλα, ήδη το ΓΓΔΧ έχει αναπτύξει όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης, είτε εγχώριους κυβερνητικούς τίτλους είτε ξένους κυβερνητικούς τίτλους.

Κύριο μέσο χρηματοδότησης παραμένουν τα κρατικά ομόλογα εξωτερικού και ειδικότερα τα ομόλογα που εκδίδονται κάτω από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (EMTN).

Ταυτόχρονα θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα εκδόσεων Γραμματίων Δημοσίου «σε κάποιο ουσιώδες αλλά όχι υπερβολικά ψηλό επίπεδο», προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος χρηματοδότησης και για σκοπούς διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας. Πρόσθετα, όπως αναφέρεται, η ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τους Ευρωπαϊκούς Εμπορικούς Τίτλους (ECP) θα αποσκοπεί ως δευτερεύουσα βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και για τη συντήρηση μίας ποικιλίας στις πηγές χρηματοδότησης.

Πηγή: KYΠΕ