«Εγκλωβισμένοι» αγοραστές ακινήτων : Λύση στο γόρδιο δεσμό

{loadposition ba_textlink}

 

Ο Χρίστος Παρασκευάς είναι Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρίστος Παρασκευάς Δ.Ε.Π.Ε. Είναι εξειδικευμένος σε θέματα Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τραπεζικού Δικαίου και έχει χειριστεί με επιτυχία αρκετές υποθέσεις στους πιο πάνω τομείς Δικαίου. Με τον κ. Παρασκευά συζητήσαμε το μείζον θέμα της προστασίας «εγκλωβισμένων αγοραστών» ακίνητης περιουσίας από εταιρίες ανάπτυξης γης (developers).
Ποιες τροποποιήσεις έγιναν στον νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων; Πως επηρεάζονται 78.000 συμπολίτες μας; Ποια τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν;

24. Ποιες οι πρόνοιες του τροποποιητικού νόμου που ψηφίστηκε για τους «εγκλωβισμένους» αγοραστές και ποιες κατηγορίες συμπολιτών μας αφορά;

«Στις 03/09/2015 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο τροποποιητικός νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 139(I)/2015 και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015.
Ο εν λόγω Νόμος αφορά και κατοχυρώνει ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι αν και έχουν καταβάλει το αντίτιμο ή μεγάλο μέρος προς τον πωλητή, δεν μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση ακινήτου επ` ονόματι τους, λόγω ύπαρξης υποθηκών ή άλλων εμπράγματων βαρών στο ακίνητο.
Από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, μπορεί να επωφεληθεί ένας τεράστιος αριθμός, για τα κυπριακά δεδομένα, συμπολιτών μας, που σύμφωνα με στοιχεία του Κτηματολογίου ανέρχεται περίπου στις 78.000 ακίνητα, αφού η υποβολή Αίτησης βάσει των διατάξεων του πιο πάνω νόμου αφορά ακίνητα τόσο στα οποία έχει εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας όσο και ακίνητα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας.

24. Επί της ουσίας;

«Επί της ουσίας, ο Νόμος επιτρέπει πλέον στους «εγκλωβισμένους αγοραστές» ακίνητης περιουσίας, όπως είθισται να αναφέρονται τα πιο πάνω πρόσωπα, να προχωρήσουν με υποβολή Αίτησης στο Κτηματολόγιο και να ζητήσουν όπως μεταβιβαστεί επ’ ονόματι τους ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου που έχουν αγοράσει, απαλλαγμένο μάλιστα από τα εμπράγματα βάρη που βαραίνουν το ακίνητο τους, όπως π.χ. υποθήκες ή εγγραφές δικαστικών αποφάσεων (memo).
Πρακτικά, ο Νόμος θέλει να καλύψει κυρίως τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο πωλητής, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εταιρεία ανάπτυξης γης (developer), έχει υποθηκεύσει στην Τράπεζα το πωληθέν ακίνητο προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων που δεν έχουν εξοφληθεί ή σε περιπτώσεις όπου πιστωτές του πωλητή έχουν εγγράψει στο πωληθέν ακίνητο δικαστική απόφαση (memo) που αφορά χρέος του πωλητή προς αυτούς, το οποίο λειτουργεί ως εμπράγματο βάρος επί του ακινήτου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις και πριν την θέσπιση του Νόμου, το ακίνητο δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί στον αγοραστή παρότι ο ίδιος είχε εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τον πωλητή ενώ υπήρχε και ο κίνδυνος, εφόσον η υποθήκη ήταν προγενέστερη της κατάθεσης του συμβολαίου πώλησης στο Κτηματολόγιο, να μπορεί να προχωρήσει η εκποίηση της υποθήκης από την Τράπεζα με αποτέλεσμα την πώληση του ακίνητου σε τρίτα πρόσωπα και ο αγοραστής να απωλέσει το ακίνητο, παρότι είχε εξοφλήσει το τίμημα πώλησης.
Λόγω της ιδιότητας μου ως δικηγόρος, είμαι σε θέση να γνωρίζω από πελάτες μου, ότι πολλοί από αυτούς τους οποίους αφορά ο νέος Νόμος, δεν γνωρίζουν επακριβώς τα δικαιώματα τους ως προβλέπονται από το Νόμο ή δεν είναι πληροφορημένοι για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προς προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Είναι για αυτό το λόγο που οφείλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου που αναδεικνύετε το σημαντικό αυτό θέμα ώστε και ο κόσμος να ενημερωθεί όσο το δυνατό πληρέστερα.»

24. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η Αίτηση στο Κτηματολόγιο με την οποία να μεταβιβάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας στους εγκλωβισμένους αυτούς αγοραστές απαλλαγμένη από τα εμπράγματα βάρη;

«Πρώτη προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή του τιμήματος πώλησης από τον αγοραστή προς τον πωλητή.
Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το τίμημα πώλησης, ο αγοραστής μπορεί και πάλι να προχωρήσει με την υποβολή Αίτησης του στο Κτηματολόγιο. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο Διευθυντής του Κτηματολογίου επιδίδει στον αγοραστή έγγραφη ειδοποίηση με την οποία τον καλεί όπως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, να καταβάλει σε ειδικό προσωρινό λογαριασμό το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης σύμφωνα με το Συμβόλαιο πώλησης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.
Δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κατατεθειμένο συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 ή με Διάταγμα του Δικαστηρίου.»

24. Δηλαδή;

«Ακόμη και αν ο αγοραστής για κάποιο λόγο δεν έχει καταθέσει το Συμβόλαιο Πώλησης στο Κτηματολόγιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, μπορεί να ζητήσει την έκδοση διατάγματος από το Δικαστήριο με το οποίο θα του επιτρέπεται όπως καταθέσει εκπρόθεσμα το Συμβόλαιο Πώλησης στο Κτηματολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να έχει δικαίωμα να υποβάλει την Αίτηση.
Τρίτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. Βάσει όμως των προνοιών του Νόμου, ακόμη και σε περίπτωση όπου δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, μπορεί επίσης να υποβληθεί Αίτηση στο Κτηματολόγιο σύμφωνα με τον Νόμο, η οποία όμως παραμένει εκκρεμής μέχρι να εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.
Είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες μας, ότι τόσο στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας όσο και σε αυτές που δεν έχει εκδοθεί τέτοιος τίτλος ιδιοκτησίας για το ακίνητο τους, οι αγοραστές πρέπει να προχωρούν άμεσα με υποβολή Αίτησης στο Κτηματολόγιο σύμφωνα με τον Νόμο, ούτως ώστε τα ακίνητα τους να εμπίπτουν στην προστατευτική ρύθμιση του Νόμου, με την οποία αναστέλλονται οι διαδικασίες εκποίησης της υποθήκης και εκτέλεσης εμπράγματων βαρών που βαραίνουν το ακίνητο.»

24. Δηλαδή, με την υποβολή της αίτησης όλοι οι αγοραστές που εμπίπτουν στις πιο πάνω προϋποθέσεις, προστατεύονται από τυχόν εκποιήσεις υποθήκης και από την εκτέλεση memo που βαραίνουν το ακίνητο τους;

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από την υποβολή της Αίτησης και μέχρι την αποπεράτωση εξέτασης της Αίτησης, αναστέλλεται και δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εκποίησης της υποθήκης που βαραίνει το ακίνητο και η πώληση του ακινήτου με δημόσιο πλειστηριασμό εκ μέρους της Τράπεζας, όπως επίσης αναστέλλεται η εκτέλεση άλλων εμπράγματων βαρών, όπως π.χ. memo που βαραίνουν το ακίνητο, με αποτέλεσμα να προστατεύεται το ακίνητο και ο ίδιος ο αγοραστής που έχει υποβάλλει Αίτηση.
Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναστολή, είτε υπάρχει ξεχωριστός τίτλος για το συγκριμένο ακίνητο είτε όχι, αποτελεί η προηγούμενη καταχώρηση του Πωλητηρίου Συμβολαίου στο Κτηματολόγιο, η πλήρης καταβολή εκ μέρους του αγοραστή του τιμήματος πώλησης του ακινήτου και φυσικά η υποβολή της Αίτησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

24. Στις περιπτώσεις όμως που δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος για το ακίνητο;

«Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος για το ακίνητο, για να υπάρξει αναστολή, απαιτείται επιπρόσθετα, όπως η έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας να είναι πράγματι εφικτή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και των διατάξεων για τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής.

Για το ποιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει δημόσια ο Διευθυντής του Κτηματολογίου, στις πλείστες των περιπτώσεων των αγοραστών χωρίς τίτλο, το Κτηματολόγιο θα θεωρήσει ότι η έκδοση ξεχωριστού τίτλου για κάποιο ακίνητο θα είναι εφικτή σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, αφού στις περισσότερες σχεδόν περιπτώσεις, το ακίνητο θα ικανοποιεί την βασική προϋπόθεση της «αυτοτελούς και άνετης κάρπωσης», δηλαδή θα είναι ολοκληρωμένο.
Σύμφωνα με αναφορές και στοιχεία του Διευθυντή του Κτηματολογίου, μόνο ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τα 48 χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, που ανέρχεται περίπου στο 4% των υποθέσεων, δηλαδή 2 χιλιάδες ακίνητα, αφορούν ακίνητα που δεν ολοκληρώθηκαν ή είναι ημιτελή και δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τίτλο και ως εκ τούτου δεν θα εμπίπτουν στις πρόνοιες προστασίας του Νόμου.

24. Ποιος μπορεί να προχωρήσει με την υποβολή Αίτησης στο Κτηματολόγιο;

«Σύμφωνα με το Νόμο, η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον αγοραστή του ακινήτου εφόσον έχει καταθέσει την Σύμβαση Πώλησης στο Κτηματολόγιο. Ο Νόμος δεν θέτει οποιεσδήποτε σημαντικές εξαιρέσεις αναφορικά με τους αγοραστές εκείνους οι οποίοι τυγχάνουν προστασίας από τον Νόμο. Αγοραστής, μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε Κύπριος ή αλλοδαπός πολίτης.
Επίσης η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον πωλητή του ακινήτου ο οποίος αναφέρεται στην σύμβαση πώλησης που είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο, από τον ενυπόθηκο δανειστή, δηλαδή την Τράπεζα προς όφελος της οποίας υπάρχει η υποθήκη αλλά και από τον δανειστή του αγοραστή σε σχέση με συμφωνία δανείου.
Την διαδικασία μπορεί να την κινήσει αυτεπάγγελτα ο ίδιος ο Διευθυντής του Κτηματολογίου σε περιπτώσεις όπου ο αγοραστής, παραλείπει να υποβάλει αίτηση για µμεταβίβαση του ακινήτου επ΄ ονόµατι του και νοουμένου ότι έχει εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου και δεν έχει εν τω μεταξύ υποβληθεί αίτηση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
Είναι όμως σαφές ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, οι Αιτήσεις αυτές θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον αγοραστή και σε κάποιες περιπτώσεις από τον πωλητή.»
24. Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις πώς προχωρεί το Κτηματολόγιο μετά την υποβολή της Αίτησης

«Στην περίπτωση όπου πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, μετά την εξέταση της Αίτησης, ο Διευθυντής του Κτηματολογίου προχωρεί και γνωστοποιεί, με έγγραφη ειδοποίηση στο αγοραστή, στον πωλητή και στην Τράπεζα ως ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος στο ακίνητο, την πρόθεσή του να προβεί σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.
Επίσης με την πιο πάνω ειδοποίηση του ο Διευθυντής, ενημερώνει ότι θα προβεί σε απαλλαγή, εξάλειψη ή ακύρωση της υποθήκης ή του memo ή άλλου εμπράγματου βάρους και σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή.
Μετά την ειδοποίηση αυτή, η Τράπεζα ως ενυπόθηκος δανειστής ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο που κατέχει memo ή ο πωλητής έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μόνο όμως για τους πιο κάτω λόγους όπως προβλέπονται στην Νομοθεσία:

(α) Ότι δεν εκπληρώθηκαν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του πωλητή, ή
(β) ότι η σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή είναι άκυρη ή/και έχει τερματιστεί δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου:
Σε περίπτωση τεκμηρίωσης της ένστασης τότε ο Διευθυντής δεν προβαίνει σε μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του αγοραστή.»

24. Κάποια σύσταση για το συγκεκριμένο προς τους αγοραστές;
«Οι αγοραστές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν υποβάλλονται τέτοιες ενστάσεις είτε από τον πωλητή είτε από την Τράπεζα ούτως ώστε να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα αποδεικνύουν εκ των προτέρων ότι δεν ισχύει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις.»
24. Εφόσον δεν καταχωρηθεί ένσταση πώς προχωρεί η διαδικασία;
«Η Τράπεζα ως ενυπόθηκος δανειστής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος, δύναται εντός των 45 ημερών από την προαναφερθείσα επίδοση της γνωστοποίησης του Διευθυντή, να αιτηθεί όπως η υποθήκη ή το εμπράγματο βάρος αντίστοιχα, αντί να ακυρωθεί, όπως μεταφερθεί σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία του ίδιου του πωλητή.
Στην περίπτωση όπου τεκμηριώνεται ότι ο πωλητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Διευθυντής προχωρεί σε μεταφορά της υποθήκης και του εμπράγματου βάρους στην ιδιοκτησία αυτή.
Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, ο Διευθυντής επιδίδει στον αγοραστή και στον πωλητή έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία τους καλεί όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προβούν στη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στον αγοραστή.
Πριν την μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στον αγοραστή, η υποθήκη, το memo ή άλλο εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, που βαραίνει το ακίνητο, διαγράφεται από το Διευθυντή.»

24. Ποιος επιβαρύνεται τυχόν φόρους ή τέλη που πιθανόν να βαραίνουν το ακίνητο και κατά πόσο η πληρωμή αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στον αγοραστή;
«Για σκοπούς μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, ο αγοραστής έχει υποχρέωση όπως καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα τέλη μεταβίβασης, είτε εφάπαξ, με απαλλαγή του όμως από το 10% επί του οφειλόμενου ποσού είτε σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, για να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, είναι υποχρεωμένος ο αγοραστής όπως καταβάλει όλες τις οφειλές σχετικά με το ακίνητο, που αφορούν τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και τα αποχετευτικά τέλη, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση.»
24. Ποια είναι πρακτικά τα οφέλη στους αγοραστές από τις πρόνοιες του Νόμου;
«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως προβλέπεται από τον Νόμο, πλέον το ακίνητο του αγοραστή θα είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από την υποθήκη και τα άλλα εμπράγματα βάρη και θα μεταβιβάζεται σε αυτόν, «ελεύθερος» ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. Αποφεύγεται ο κίνδυνος πλέον, ο αγοραστής να απωλέσει το ακίνητο, με την εκποίηση της υποθήκης που βάραινε το ακίνητο και της πώλησης του ακινήτου με δημόσιο πλειστηριασμό.
Επίσης, με την μεταβίβαση στον αγοραστή του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου, ο αγοραστής καθίσταται πλέον νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου, με αποτέλεσμα να έχει όλα τα δικαιώματα που έχει κάθε νόμιμος ιδιοκτήτης, δηλαδή θα μπορεί απρόσκοπτα είτε να πωλήσει το ακίνητο είτε να το μεταβιβάσει σε άλλα πρόσωπα π.χ. στα παιδιά του είτε να λάβει δάνειο, επιβαρύνοντας το ακίνητο αυτό και γενικά θα έχει πλέον απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και κάρπωσης αυτού.
Αίρεται δηλαδή μία κατάφορη αδικία που πραγματικά ταλαιπωρούσε χιλιάδες συμπολίτες μας για πολλά χρόνια και μία στρέβλωση του Νόμου όπως εφαρμοζόταν πρακτικά, που έπληττε τα δικαιώματα χιλιάδων συμπολιτών μας.»

24. Θα θέλατε να αναφέρετε κάτι άλλο που πιθανόν να πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι συμπολίτες μας αναφορικά με την πιο πάνω διαδικασία;

«Θα ήθελα να τονίσω και να επιστήσω την προσοχή των συμπολιτών μας σε κάποια θέματα νομικής υφής που πιθανόν να προκύψουν και που αφορούν κυρίως τις ενέργειες που πιθανόν να ληφθούν από τις Τράπεζες προς προστασία των δικών τους συμφερόντων μετά την ψήφιση του εν λόγω Νόμου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματα των αγοραστών.
Οι αγοραστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιχειρηθεί από τις Τράπεζες να τους ζητήσουν ως δανειολήπτες, να υπογράψουν κάποια νέα συμφωνία ή έγγραφο που θα μπορούσε να παραβλάψει τα δικαιώματα τους όπως κατοχυρώνονται από τις ρυθμίσεις του Νόμου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εκκρεμεί διαδικασία αναδιάρθρωσης των δάνειων τους.
Επίσης ειδικά σε περιπτώσεις που η Αίτηση δεν υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο κατά την υποβολή της Αίτησης όσο και μετά, αναφορικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν ως προβλέπονται από την Νομοθεσία αλλά και να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, τυχόν ενστάσεις που πιθανόν να υποβληθούν από πλευράς Τράπεζας ή του πωλητή (developer) στην Αίτηση τους, ώστε να μην προκύψουν δυσάρεστα αποτελέσματα απόρριψης της Αίτησης τους.
Καλώ τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, πριν ενεργήσει και αν είναι δυνατό να συμβουλεύεται κάποιο ειδικό.»

24. Σας ευχαριστώ πολύ