Έλεγχος Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα συστήματα ανακύκλωσης

{loadposition ba_textlink}

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο, καθώς και αξιολόγηση της υφιστάμενης εθνικής στρατηγικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που τυγχάνουν εξέτασης, σημειώνεται, αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, για τη διαχείριση των οποίων έχει μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, μόνο το συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.

«Στα πλαίσια του ελέγχου της εποπτείας που ασκεί το Τμήμα Περιβάλλοντος στο συλλογικό σύστημα, η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, διάφορα στοιχεία, με σκοπό την εξακρίβωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των όρων αδειοδότησής του και των σχετικών Κανονισμών, καθώς και του κατά πόσον η λειτουργία της εταιρείας συνάδει με τον χαρακτήρα της, ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «πριν από την αποστολή, προς την Υπηρεσία μας, των στοιχείων που είχαμε ζητήσει, το Τμήμα Περιβάλλοντος μας πληροφόρησε ότι η εταιρεία εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την προσκόμιση αναλύσεων των εξόδων ταξιδιών εξωτερικού, ψυχαγωγίας και οχημάτων».

«Στη σχετική απάντησή μας πληροφορήσαμε το Τμήμα ότι τα στοιχεία αυτά, όπως και όλα τα άλλα, είχαν ζητηθεί στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικής, αποδοτικής και οικονομικής αξιοποίησης των πόρων της εταιρείας», αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προσθέτει ότι «θέλοντας όμως να εμποδίσουμε την προβολή του θέματος αυτού ως επιχείρημα για την πλήρη άρνηση ελέγχου, ενημερώσαμε ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να μην προσκομιστούν σε αυτό το στάδιο». Παράλληλα, αναφέρεται, διαφάνηκε ότι η εξέταση των υπό αναφορά στοιχείων θα ήταν πιο αποτελεσματική αν γινόταν στα γραφεία της εταιρείας. Ως εκ τούτου, συζητήθηκε με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το ενδεχόμενο λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να συνοδεύσουν εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Τμήματος σε επί τόπου έλεγχο της εταιρείας.

«Για το θέμα αυτό το Τμήμα Περιβάλλοντος μας απάντησε ότι εξετάζεται από τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας. Συνεπώς, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί η πρόσβαση μας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας».

Βάσει των πιο πάνω, αναφέρεται, «δεν αντιλαμβανόμαστε τις σημερινές δηλώσεις του διευθυντή της εταιρείας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ότι το αίτημα της Υπηρεσίας μας για προσκόμιση αναλύσεων σε σχέση με τα ταξίδια εξωτερικού και ψυχαγωγίας ήταν «ύποπτο», ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, δεν επιμέναμε στην προσκόμιση των στοιχείων αυτών, ακριβώς για να μην μπορεί αυτό να προβληθεί ως άλλοθι στην άρνηση του ελέγχου».
Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι η υπό αναφορά εταιρεία έλαβε, κατά την περίοδο 2009 – 2011, κρατική χορηγία ύψους περίπου €1,3 εκ., για κάλυψη δαπανών ενημερωτικής εκστρατείας, για την επέκταση του προγράμματος στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

«Σε έλεγχο που διενεργήσαμε το 2012 στο Τμήμα Περιβάλλοντος επισημάναμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αναγράφονταν, στα δικαιολογητικά πληρωμών που αποστάληκαν από την εταιρεία προς το Τμήμα, όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, όπως το θέμα και η ημερομηνία των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ούτε ο τόπος διεξαγωγής τους, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούσαν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις».

Προστίθεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο του 2002, ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία να απαιτήσει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει κρατική χορηγία, όπως παράσχει σε αυτόν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο διατέθηκε το ποσό της χορηγίας αυτής.

«Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι έχει κάθε δικαίωμα και σκοπεύει να προβεί σε έλεγχο της διάθεσης του πιο πάνω ποσού».

Όπως αναφέρεται, τα θέματα (α) της λογικότητας των χρεώσεων και της διαφάνειας στον καθορισμό των τελών προς τους Δήμους και προς τους παραγωγούς, που τελικά μετακυλίεται στους πολίτες, (β) του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα της εταιρείας, (γ) της διαδικασίας ανάθεσης υπεργολαβιών σε άλλες εταιρείες, και γενικά όλα τα θέματα τα οποία εύλογα έχουν τεθεί από τον Δήμαρχο Πάφου, και πρόσφατα και από άλλους Δήμους, είναι όλα σοβαρά και εμπίπτουν στην αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας που εξετάζεται από την Υπηρεσία μας.

«Στις 30/8/2014 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αίτημα για αδειοδότηση νέου συστήματος συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, η εξέταση του οποίου ακόμη εκκρεμεί. Η εισαγωγή ακόμη ενός συστήματος αναμένεται να ενεργήσει προς όφελος των πολιτών», σημειώνει τέλος η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Πηγή: KYΠΕ