Ευρωπαϊκο Ελεγκτικό Συνέδριο: “Συστάσεις στην ΕΕ για την μεταναστευτική πολιτική”

{loadposition ba_textlink}

 

Την αποσαφήνιση των στόχων της μεταναστευτικής πολιτικής, τον καθορισμό ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των επιδόσεων και την εστίαση των πόρων χρηματοδότησης σε “σαφώς ορισμένες και προσδιορισμένες προτεραιότητες”, καλεί την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors – ECA) , με ανακοίνωση που εξέδωσε στις Βρυξέλλες

Η ΕΕ σύμφωνα με το ECA, οφείλει να βελτιώσει την προετοιμασία και την επιλογή των έργων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο του μεταναστευτικού, οφείλει να δώσει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης και να βελτιώσει τον συντονισμό εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με χώρες-εταίρους και με κράτη μέλη.

Το ECA κρίνει ότι “μετά βίας αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Γειτονίας” και διαπιστώνονται αδυναμίες στα εξής ζητήματα: στη σύνθετη φύση των στόχων πολιτικής και της διακυβέρνησης, στη μέτρηση των αποτελεσμάτων πολιτικής, στην περιορισμένη επιτυχία της διαδικασίας επιστροφής μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους και στα προβλήματα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών οργανισμών της ΕΕ αλλά και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Danièle Lamarque, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση : «οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης στις χώρες της Γειτονίας θα καταστούν αποτελεσματικές μόνον εάν τεθούν σαφείς στόχοι, εάν τα κεφάλαια κατανέμονται σε σαφώς ορισμένες προτεραιότητες και εάν βελτιωθούν η διακυβέρνηση και ο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών».

Η έκθεση αφορά τις δαπάνες σε χώρες Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, και συγκεκριμένα την Αλγερία, τη Γεωργία, τη Λιβύη, τη Μολδαβία, το Μαρόκο και την Ουκρανία, εξετάζει συνολικά 23 έργα 89 εκατομμυρίων ευρώ σε συνολικό ποσό συμβάσεων ύψους 742 εκατομμυρίων ευρώ και διαπιστώνει ότι: δεν υπήρχε σαφής στρατηγική, είναι αδύνατος ο προσδιορισμός των συνολικών δαπανών τις οποίες οι ελεγκτές εκτιμούν σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013, εξαιτίας αδυναμιών στα πληροφοριακά συστήματα της Επιτροπής, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη ότι δίδεται προτεραιότητα στην “πολιτική Γειτονίας” και καταγράφεται κατακερματισμός της χρηματοδότησης.

Παρομοίως οι ελεγκτές κρίνουν πως υπήρχε ανεπαρκής παρακολούθηση και εποπτεία, καθώς οι δείκτες που είχαν επιλεγεί για την παρακολούθηση δεν αντικατόπτριζαν όλους τους στόχους του θεματικού προγράμματος και πως αυτές οι αδυναμίες επηρέασαν την αποτελεσματικότητα των δαπανών.

Τέλος οι ελεγκτές συμπέραναν ότι από τη δραστηριότητα της ΕΕ στον τομέα υπάρχουν μόνον αποσπασματικές ενδείξεις του θετικού αντικτύπου που έχει η μετανάστευση στην ανάπτυξη, η στήριξη διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής έχει ελάχιστο αντίκτυπο και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο οποίος πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε δράσης, παραμένει στη θεωρία και σπανίως μεταφράζεται σε πράξη.

Οι ελεγκτές κατηγορούν την ΕΕ για τη “σύνθετη φύση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, που απαιτούν τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών παραγόντων, αποδυναμώνει τον συντονισμό τόσο εντός της Επιτροπής όσο και μεταξύ της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της”. Παρομοίως κρίνουν ότι και ο μεταξύ της ΕΕ και κρατών μελών συντονισμός των δαπανών στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι πολύ δύσκολος.

Πηγή: KYΠΕ