Η Ολομέλεια ανέβαλε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της ΕΦ

Οπως αναφέρεται την Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αμυνας στο νομοσχέδιο που ήταν ενώπιον της Ολομέλειας περιλήφθηκαν οι πλείστες διατάξεις του υπό κατάργηση περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και εισήχθησαν σε αυτόν νέες πρόνοιες, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την κάλυψη νομοθετικών κενών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας σε θέματα που άπτονται του προσωπικού και για τα οποία σήμερα εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και της αστυνομίας.

Στον προτεινόμενο νέο νόμο ρυθμίζονται η οργάνωση και διοίκηση του στρατού, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού Άμυνας ως προς τη γενική εποπτεία, την οργάνωση και συγκρότηση του στρατού, η δομή και η σύνθεση του στρατού και η διάκριση των μελών του κατά κλάδο και κοινά σώματα.

Ρυθμίζονται επίσης : ο τρόπος διορισμού του αρχηγού και του υπαρχηγού του στρατού, καθώς και οι εξουσίες και αρμοδιότητές τους, τα τυπικά προσόντα, διορισμοί, πρόσληψη, βαθμοί και υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του στρατού.

Επίσης, εισάγονται νέες πρόνοιες σε σχέση με τα ισχύοντα στην υπό κατάργηση βασική νομοθεσία με τις οποίες προβλέπονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

Ο καθορισμός των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για διορισμό ή πρόσληψη στο στρατό με σύμβαση αξιωματικών ή υπαξιωματικών, οι οποίοι είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή και πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ρυθμίσεις που καθορίζουν τις υπηρεσιακές καταστάσεις στις οποίες είναι δυνατό να περιέλθει μέλος του στρατού. Ειδικότερα, οι εν λόγω υπηρεσιακές καταστάσεις διακρίνονται στην ενεργό υπηρεσία, υπηρεσία γραφείου, ελαφρά υπηρεσία, υπηρεσία εδάφους για τους ιπτάμενους αξιωματικούς της αεροπορίας και διαθεσιμότητα.

Γίνεται:

Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης των μελών του στρατού, καθώς και ο καθορισμός της διαδικασίας προαγωγής, παραίτησης, αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας τους.

Ο καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης οπλιτών.

Η παροχή δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Άμυνας να αποσπά οποιοδήποτε μέλος του στρατού για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

Η ρύθμιση της διοικητικής σχέσης μεταξύ των μελών του στρατού και των δημόσιων υπαλλήλων που συνυπηρετούν σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

Η διαδικασία προαγωγών αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Ο καθορισμός της διαδικασίας αποκατάστασης των μελών του στρατού των οποίων ο διορισμός ή

Η διαδικασία προαγωγής επ’ ανδραγαθία μέλους του στρατού στον αμέσως επόμενο βαθμό, έστω και αν δεν κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή του.

Η διαδικασία προαγωγής μόνιμου μέλους του στρατού που καθίσταται ανάπηρο ή αποβιώνει κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και ο καθορισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που χορηγούνται σε αυτό ή στους νόμιμους κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαδικασία προαγωγής επ’ ανδραγαθία μόνιμου μέλους του στρατού που καθίσταται ανάπηρο ή αποβιώνει κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων και ο καθορισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που χορηγούνται σε αυτό ή στους νόμιμους κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση.

Καθορίζεται η διαδικασία παραίτησης, αφυπηρέτησης και τερματισμού της υπηρεσίας μελών του στρατού και η διαδικασία παράτασης της υπηρεσίας μελών του στρατού σε περίοδο εμπόλεμης ή άλλης έκτακτης κατάστασης.

Ο καθορισμός των απολαβών, των επιδομάτων, καθώς και των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών του στρατού που αφυπηρετούν ή των οποίων η υπηρεσία τερματίζεται. Περαιτέρω, εισάγεται πρόνοια που προβλέπει την εξαίρεση από την αναλογιστική μείωση των συντάξεων, που ισχύει για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για όσα μέλη του στρατού αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, για λόγους υγείας ή για άλλους λόγους που θα καθοριστούν με κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Η αναγνώριση ως συντάξιμης υπηρεσίας του χρόνου φοίτησης μέλους του στρατού σε ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε ανώτερη στρατιωτική σχολή υπαξιωματικών όπου φοίτησε έπειτα από υποτροφία που του παραχωρήθηκε από τη Δημοκρατία, προτού διοριστεί στη συνέχεια μόνιμο μέλος του στρατού στην τάξη των αξιωματικών ή υπαξιωματικών.

Η αναγνώριση ως συντάξιμης υπηρεσίας του χρόνου υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά προσώπων τα οποία διορίζονται ως μόνιμα μέλη του στρατού στην τάξη των αξιωματικών ή υπαξιωματικών που είχαν υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά με συνεχή απασχόληση ή με σύμβαση.

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του στρατού σε κυβερνητικά ιατρικά ιδρύματα.

Εισάγονται επίσης πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων τα πειθαρχικά αδικήματα που διαπράττονται από μέλη του στρατού για πράξεις ή παραλείψεις.

Πηγή: newsbeast.gr