Η Επ. Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε την άδεια λειτουργίας της Pegase Capital

{loadposition ba_textlink}

Η ΕΚΚ ανακοίνωσε ότι η απόφαση καθότι υφίστανται υπόνοιες ότι δεν συμμορφώθηκε με πρόνοιες του περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών νόμου, ενώ δίνεται στην εταιρεία διορία ενός μηνός για συμμόρφωση.

Ειδικότερα, η μη συμμόρφωση αφορά το άρθρο 6(8) του Νόμου (Άδεια λειτουργίας), το άρθρο 28(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν φαίνεται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12(1) (Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ), του άρθρου 13(2) (Μέτοχοι ΚΕΠΕΥ) και του άρθρου 18(2)(α),(δ) και (ι) (Οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου, καθώς και τις σχετικές παραγράφους της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου (Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες) και την παράγραφο 6 της Οδηγίας ΟΔ144- 2007-02 του 2012 για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων.

«Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΚ.

Η ΕΚΚ διευκρινίζει πως για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, δεν θα επιτρέπεται στην εταιρεία να να παρέχει/ασκεί και εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου, η εταιρεία οφείλει να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, κατά την ημερομηνία λήξης τους ή ενωρίτερα και να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα χρήματα τους και τα κέρδη
που τους αναλογούν.

Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο του 2 0 1 5, η ΕΚΚ είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους €300.000 στην Pegase Capital Ltd.

Πηγή: KYΠΕ