‘Εναρξη σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

{loadposition ba_textlink}

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» .

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16/5/2016 μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00. Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ),ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8 MW θα υποβάλλονται στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά του Πίνακα 1 του Σχεδίου που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι:

1. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμό 3 : Η άδεια οικοδομής του υποσταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου αυτή απαιτείται, θα πρέπει να υποβληθεί στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προτού εκδοθούν οι τελικοί όροι σύνδεσης του έργου και όχι κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμό 10: Απαιτείται μόνο η υποβολή της Υπογεγραμμένης/ων Δήλωσης/εων από το/τα ίδρυμα/τα που θα χρηματοδοτήσει/ουν το έργο ή η υπογραμμένη από εγκεκριμένο λογιστή δήλωση από κάθε οργανισμό που θα στηρίξει οικονομικά το έργο, στην περίπτωση που η χρηματοδότηση θα γίνει με ξένα κεφάλαια.

Σε περίπτωση που το έργο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, τότε ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει υπογραμμένη δήλωση, πιστοποιημένη από εγκεκριμένο λογιστή ότι διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της μελέτης που υποβλήθηκε με την αίτησή του προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα για εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο του.

Πηγή: KYΠΕ