Η γραφειοκρατική «μέγγενη» του γραφείου Ευημερίας

{loadposition ba_textlink}

Εν αρχή ο λόγος , όταν αποφάσισαν κάποιοι άνθρωποι να ιδρύσουν ένα «σπίτι» με μόνο στόχο να βοηθήσει στην ομαλή ένταξη των ανθρώπων με νοητική υστέρηση στον κοινωνικό ιστό. «Βγάζοντας» τους έξω από τα ιδρύματα και τα γηροκομεία , ακόμη και ψυχιατρικές κλινικές , όπου αποθηκεύονται ανθρώπινες ψυχές ωσάν να ήταν ανθρώπινα σακιά. Το κράτος προσπάθησε να δημιουργήσει μια τέτοια δομή και τουλάχιστον να μεταφέρει αυτά τα άτομα μακριά από τον θάλαμο 14 της ψυχιατρικής κλινικής της Αθαλάσσας. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στη στέγη «Άγιος Χριστόφορος» και κάποιοι “άτυχοι” μεταφέρθηκαν, στον θάλαμο 34, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με βαριά ψυχικά νοσήματα ακόμη και εδώ το κράτος έδειξε μια αδυναμία να καλύψει σωστά το κενό.

Η λειτουργός της Επιτροπής Προστασίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Μαρίνα Παγιάτσου έκανε λόγο για τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που επικυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, και η οποία, αν και φαινομενικά αποτελεί ορόσημο στην ιστορία των αναπηρικών ζητημάτων στην Κύπρο, εντούτοις δεν εφαρμόζεται.
«Σκοπός της σύμβασης -ανέφερε η λειτουργός- είναι να προάγει, να προστατεύει, και να διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και να προάγει τον σεβασμό για την έμφυτη αξιοπρέπειά τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν υφίσταται και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις που ετοιμάζει η Επιτροπή». Τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων από το κράτος, ούτως ώστε αυτά τα άτομα να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως ψυχασθενείς.

Αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει τα απροσπέλαστα εμπόδια που βάζει το γραφείο ευημερίας στο να βοηθήσει να υπάρξουν ανάλογοι χώροι και μέθοδοι στον ιδιωτικό τομέα για ομαλή ένταξη αυτών τον ατόμων στην κοινωνία. Μια τέτοια προσπάθεια παλεύει να παραμείνει ζωντανή παρόλο τον «πόλεμο» που δέχεται από το γραφείο ευημερίας και ειδικά από μια λειτουργό του.

Το κέντρο φιλοξενίας και καθοδήγησης ατόμων με νοητική αναπηρία «Μέλισσες» δημιουργήθηκε με σκοπό την στήριξη των ατόμων με ορισμένους άξονες δράσεις. Την κάλυψη των αναγκών αυτονομίας , κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας σε μια συστηματική και ολοκληρωμένη βάση. Το κέντρο στελεχώθηκε με το κατάλληλο προσωπικό καταρτισμένο για το έργο που πρέπει να επιτελεί. Όπως η κοινωνική ένταξη, προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας καθώς και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων.
Ο υφιστάμενος νόμος το εντάσσει στο περί στεγών για ηλικιωμένους και ανάπηρους του 1991 και 1994, στο μέρος VI-Φροντιστές. Το παράρτημα IV θέτει τον Φροντιστή σε ένα διαφορετικό επίπεδο , σε άλλο καθεστώς από τα γηροκομείο ή άλλα ιδρύματα μη φιλανθρωπικά. Ορίζει κάποιους διαφορετικούς κανόνες για την λειτουργία αυτών των υποστατικών.

Για του λόγου του αληθές παραθέτουμε την αίτηση αυτούσια όπως το κράτος την ζητά:
Άσκηση του Επαγγέλματος του Φροντιστή
Περιγραφή
Για την άσκηση του επαγγέλματος του φροντιστή σε μικρή οικιστική μονάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο όρος “Φροντιστής” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει να φροντίζει σε μικρή οικιστική μονάδα μέχρι πέντε άτομα (περιλαμβανομένων μελών της οικογένειάς του) ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, τα οποία λόγω αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων ή συνθηκών έχουν ανάγκη περίθαλψης και μέριμνας.

Κάθε Φυσικό η νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως Φροντιστής, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό και ότι τα υποστατικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα.
Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Φροντιστή (σε μικρή οικιστική μονάδα)
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
Αντίγραφο πιστοποιητικού των προσόντων του Φροντιστή (διευθύνοντος προσώπου)•
Αντίγραφα πιστοποιητικού των προσόντων των μελών του προσωπικού•
Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Φροντιστή και κάθε μέλους του προσωπικού•
Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας•
Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας του υποστατικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία•
Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων•
Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας•
Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών•
Πρωτότυπα Ιατρικά πιστοποιητικά του Φροντιστή και των μελών της οικογένειάς του•
Πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου του Φροντιστή και των μελών της οικογένειάς του.
Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών της μικρής οικιστικής μονάδας από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.
Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.
Το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Φροντιστή ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα πιστοποιητικά υγείας και τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού.
Υποχρεώσεις και Εποπτεία-Οι εγγεγραμμένοι Φροντιστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικότερα για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:
Τα προσόντα του φροντιστή
Τα υποστατικά και τον εξοπλισμό
Τη συντήρηση
Το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι αναρτημένο σε περίοπτη θέση εντός του υποστατικού.
Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι οι Φροντιστές ικανοποιούν τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.

 

Η πρώτη αίτηση των «Μελισσών» κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στις 9 Ιουλίου του 2015 . Η αίτηση συνοδευόταν από όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που προνοούσε ο νόμο όπως βλέπουμε και στο πάνω παράρτημα. Κάποια επιπλέων πιστοποιητικά που ζήτησε η λειτουργός που ήταν υπεύθυνη για την σύνταξη της αναφοράς-έκθεσης προσκομίστηκαν και αυτά μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

Αφού όταν όλες οι άλλες υπηρεσίες βρήκαν καθόλα εντάξει το υποστατικό και το προσωπικό η εν λόγο λειτουργός έθεσε διάφορα προσκόμματα όπως για παράδειγμα , ότι κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψη της βρήκε ένα ντουλαπάκι χωρίς χερούλια και ότι η πόρτα της περίφραξη ήταν ανοιχτή και επίσης δεν υπήρχε κλιματιστικό κτλ. Αφού και αυτά, αν και εκτός νομοθεσίας, διορθώθηκαν και της στάλισαν όλες οι αποδείξεις με φαξ όπου σημειώνετε και η ημερομηνία αποστολής εκεί διακόπηκε και κάθε κανάλι επικοινωνία , δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και ούτε στα φαξ.

Επανήλθε πριν από περίπου δυο εβδομάδες με τηλεφώνημα για να απαιτήσει νέο πιστοποιητικό υγείας για ένα μέλος του προσωπικού , που το πιστοποιητικό θα έληγε λίαν συντόμος . Επέμενε να μπει νέο πιστοποιητικό υγείας για να συντάξει την έκθεση της και να σταλεί στην προϊσταμένη του τμήματος όπου και εκεί η προϊσταμένη θα είχε δικαίωμα να την εξετάζει για άλλους τέσσερις μήνες.

Σαν να μην έφτανε αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση «κόπηκε» και το επίδομα στους ενοίκους των «Μελισσών». Όταν οι κηδεμόνες των ενοίκων πήγαν στο γραφείο ευημερίας και στην εν λόγο λειτουργό τους ανάφερε ότι οι «Μέλισσες» δεν θα έπαιρναν άδεια ποτέ. Δεν έμεινε εκεί η εν λόγο λειτουργός αλλά τους πρότεινε άλλα ιδρύματα(στέγες ευγηρίας) που μπορούσαν να φιλοξενήσουν τα οικεία τους πρόσωπα. Από μόνο του αυτό εγείρει αρκετά και εύλογα ερωτηματικά για τις προθέσεις της λειτουργού. Σημείωση ότι μετά την έντονη διαμαρτυρία των κηδεμόνων το επίδομα άρχισαν να το παίρνουν οι δικαιούχοι λήπτες και πάλι κανονικά.

Πληροφορίες θέλουν την εν λόγο λειτουργό που είναι επιφορτισμένη με την διεκπεραίωση της έρευνας να τέλη υπό μετάθεση μόλις κλείσει τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της αλλά η επικοινωνία κατέστη αδύνατη. Αν για όλες τις προσπάθειες ιδιωτών να καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι αναλγησίας του κράτους μπαίνουν τέτοια προσκόμματα τότε που πάει η περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το θέμα για την εφημερίδα μας δεν κλείνει εδώ. Θα το παρακολουθούμε στενά και θα επανέλθουμε επ’ αυτού.