Καταστάσεις δημοσιονομικών κινδύνων, ζητεί από τις Αρχές Τ. Αυτοδιοίκησης το ΥΠΟΙΚ

{loadposition ba_textlink}

Την ετοιμασία καταστάσεων στην οποία να καταγράφονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που διατρέχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά, ζητεί με εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους, το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων (Fiscal Risk Statement) για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην εγκύκλιο, το ΥΠΟΙΚ ζητεί όπως οι καταστάσεις υποβληθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2016 και σε αυτές να περιλαμβάνονται οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που προέρχονται από διάφορες πηγές όπως, μεταξύ άλλων, από μειωμένα έσοδα σε σχέση με τα αναμενόμενα, από ενδεχόμενες υποχρεώσεις, εγγυήσεις, δάνεια, δικαστικές αποφάσεις και αλλαγή μακροοικονομικών μεγεθών.

Ειδικότερα, οι κίνδυνοι που αφορούν τις ΑΤΑ, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, σχετίζονται κυρίως με αγωγές που καταχωρούνται είτε από εργοδοτούμενους στο Δήμο είτε από τρίτους οι οποίοι συμβάλλονται με τις ΑΤΑ για εκτέλεση διαφόρων συμβάσεων, με χρεώστες και πιστωτές – ιδιαίτερο ρίσκο παρουσιάζουν οι οφειλές πέραν των 90 ημερών, με χρηματοπιστωτικούς κινδύνους (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθυστερήσεις αποπληρωμών), με ψηλές ανελαστικές δαπάνες και με πραγματικά μειωμένα έσοδα σε σχέση με τα εκτιμημένα.

Για να μπορέσουν να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από τους δήμους το ΥΠΟΙΚ επισυνάπτει τρεις πίνακες για συμπλήρωση για τον κάθε Δήμο. Ο πρώτος αφορά αγωγές που καταχωρούνται από εργοδοτούμενους στο Δήμο, καθώς και αγωγές που προέρχονται από τρίτους, οι οποίοι εκτελούν δημόσιες συμβάσεις, ο δεύτερος αφορά χρεώστες, πιστωτές και οφειλές πέραν των 90 ημερών και ο τρίτος αφορά οικονομικά στοιχεία με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για το 2015 (ελεγμένες αν υπάρχουν, αλλιώς προκαταρκτικές).

Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι πέραν αυτών που αναφέρονται, οι οποίοι έχουν αρνητική οικονομική επίπτωση στον Δήμο, το ΥΠΟΙΚ ζητεί να καταγράφουν σε ξεχωριστή κατάσταση.

Το ΥΠΟΙΚ τονίζει στην εγκύκλιο του προς τους Δήμους ότι με βάση διεθνή πρακτικές, η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να είναι ο κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης του κάθε Δήμου όπου θα πρέπει να παρακολουθούνται, να προσεγγίζονται μεθοδικά και σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται και υπογραμμίζει πως το επίκεντρο της καλής διαχείρισης είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός των κινδύνων έγκαιρα και αποτελεσματικά για επίτευξη των στόχων του δήμου.

Η αξιολόγηση ξεκινά από τους αρχικούς σχεδιασμούς, έτσι ώστε να επισημαίνονται οι τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή για να είναι δυνατή η πιο άμεση και γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων, σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι η αναγνώριση και ο μετριασμός του κίνδυνου αποτελούν μέρος της ευθύνης του κάθε δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται από τον κάθε Δήμο σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους πιο σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Δήμος, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

Τέλος, στην εγκύκλιο το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι το ΔΣ του Δήμου οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το αρμόδιο Υπουργείο για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που αυτοί έχουν στον Δήμο και την οικονομία/κοινωνία και τα μέτρα που λήφθησαν για μετριασμό του κινδύνου.

Πηγή: KYΠΕ