Προχωρεί η ανάπλαση της Λευκωσίας

{loadposition ba_textlink}

Στην τελική πορεία υλοποίησής του έχει μπει το έργο της Ολοκληρωμένης Ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου με τη σημερινή προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, το έργο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί κατά φάσεις.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου. Το έργο αφορά τη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτηρίων, που αποτελείται από το δημόσιο δρόμο και τα δημόσια και τα ιδιωτικά πεζοδρόμια, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Οι εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, την ορθολογική οργάνωση πεζοδρομίων σε ζώνες με διευκόλυνση πεζών και ΑμεΑ για βέλτιστη προσβασιμότητα, την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης με διευκόλυνση των ποδηλατιστών και αναϊσορρόπηση του ρόλου του αυτοκινήτου, την υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, την εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και αειφόρας ανάπτυξης, την δημιουργία μικρών πλατειών με σκίαση και με δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων, την εγκατάσταση ψηλής ποιότητας οδικού εξοπλισμού και ψηλής απόδοσης οδικού φωτισμού.

Ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς έχει οριστεί η 23η Ιουνίου 2016 και ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των κτιρίων με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα του Σύγχρονου Αστικού Εμπορικού Κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020,- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020,- Ειδικό Στόχο: Ενίσχυση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, – Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών.

Πηγή: KYΠΕ