ΥΠΟΙΚ: Κατάσταση Κινδύνων από 54 Νομ. Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

{loadposition ba_textlink}

«Οι υπερβολικοί και οι μεγάλοι κίνδυνοι που διέτρεξε η οικονομία μας τα προηγούμενα χρόνια και τα πρωτοφανή μέτρα προσαρμογής τα οποία λήφθησαν για να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά σε μια βιώσιμη πορεία και να σταθεροποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δείχνουν πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση και η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών», αναφέρει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Σταύρος Μιχαήλ σε εγκύκλιο εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΟΙΚ προς τους Γενικούς Διευθυντές των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι καταστάσεις ζητούνται στη βάση του νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου, που ορίζει ότι ο Υπουργός Οικονομικών ετοιμάζει και υποβάλει έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ευημερίας και προόδου για την οικονομία και τους πολίτες της τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροπρόθεσμα», αναφέρει.

Το ΥΠΟΙΚ ζητά στατιστικά οικονομικά στοιχεία με βάση τις οικονομικές καταστάσεις/δεδομένα του 2015, όπως το ύψος κρατικής χορηγίας, μερίσματα πληρωτέα στο κράτος, έσοδα μη συμπεριλαμβανομένης Κρατικής Χορηγίας, κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA), καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία, λειτουργικές δαπάνες, μισθολόγιο (Συνολικό κόστος εργοδότη), αριθμός προσωπικού, πάγιο ενεργητικό (Fixed Assets), κυκλοφορούν ενεργητικό (Current Assets), πραγματικές ή προκαταρκτικές Δαπάνες για το 2015, καθαρό χρέος, τρέχουσες Υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Long Term Liabilities), και κρατικές εγγυήσεις.

Ζητούνται επίσης στοιχεία για τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως δάνεια από κυβέρνηση, άλλα δάνεια, ταμεία συντάξεων/ προνοίας, άλλες υποχρεώσεις προς κυβέρνηση και εκτός κυβέρνησης.

Πηγή: newsbeast.gr