Μειώθηκαν τα έσοδα του κράτους από φόρους κυρίως από την Εκτακτη Εισφορά για την Αμυνα

Σημειώθηκε μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 41 εκ. Ευρώ (μείωση 1,2%).

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη απώλεια φορολογικών εσόδων προέρχεται από την Εκτακτη Εισφορά για την Αμυνα που παρουσίασε μείωση 87,1 εκ, κατά το τέλος του 2015 και που οφείλεται κυρίως στη μείωση των επιτοκίων.

Η μεγαλύτερη αύξηση αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στο φόρο εισοδήματος με 44,9 εκ (3,9%) αύξηση και με συνολική είσπραξη 1,2 δις. Διευκρινίζεται ότι η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη καταβολή προσωρινής φορολογίας στα νομικά πρόσωπα για το 2015.

Στην Εκθεση αναφέρεται ακόμα ότι ο στόχος της είσπραξης 100 εκ. από το φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε και κατά το 2015, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2014 λόγω της αύξησης του ποσοστού έκπτωσης στο 20% και 17,5% για πληρωμές μέσω JCC και ταμείων του τμήματος αντίστοιχα σε σχέση με το 15% που ίσχυε το 2014.

Σε ό,τι αφορά τους καθυστερημένους οφειλόμενους φόρους, το Τμήμα αναφέρει ότι σε συνολικό ποσό οφειλομένων φόρων 2.166.553.849 ευρώ (με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις ) το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων κατά το Δεκέμβριο του 2015, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων ήταν 865,4 εκ. σε σχέση 771,7 εκ που σημειώθηκε το Δεκέμβρη του 2014.

Το σύνολο των φόρων που βρίσκονται κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμβρη του 2015 ήταν 467 εκ, και παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το 2014. Συγκεκριμένα τα 353,5 εκ, βρίσκονται κάτω από δικαστικά μέτρα ενώ τα 113,2 βρίσκονται κάτω από το νέο εισπρακτικό μέτρο τοποθέτησης βάρους (ΜΕΜΟ) σε ακίνητη περιουσία χωρίς την έγκριση Δικαστηρίου.

Το καθαρό εισπράξιμο οφειλομένων φόρων πριν την εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το Δεκέμβριο του 2015 ήταν 398 εκ.

Σύμφωνα με το Τμήμα πέραν των άμεσα εισπράξιμων ποσών φόρου 398,5 εκ, χωρίς μέτρα είσπραξης, εφαρμόστηκε πιλοτικά το μέτρο κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.

Αναφέρεται επίσης ότι με βάση το μέτρο κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών διερευνήθηκαν 90 υποθέσεις από τις οποίες οι 11 κατέληξαν σε δέσμευση 900 χιλιάδων ευρώ.

Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου, χωρίς μέτρα είσπραξης κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2015 ήταν 397,7 εκ.