Πρώτη η Κύπρος στα τροχαία

Η Κύπρος κατέχει θλιβερή πρωτιά στην ΕΕ το 2015, αφού κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, με το πολύ μεγάλο ποσοστό του 26,7%. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 57 οδικοί θάνατοι, που ήταν 12 περισσότεροι από το 2014, αναφέρεται στην δέκατη έκθεση του προγράμματος Road Safety PIN, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Η έκθεση παρουσιάζει τα γενικά δεδομένα οδικής ασφάλειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ακόμα τέσσερα γειτονικά κράτη, κατά το τέλος του 2015.

Το 2015 ήταν χειρότερη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ από το 2014, όπου είχε καταγραφεί αμελητέα μείωση στους οδικούς θανάτους, αφού πέρυσι καταγράφηκε αύξηση κατά 1% . Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αύξηση στους οδικούς θανάτους από το 2001, που είχε τεθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων μέχρι το 2020. Όπως εύστοχα παρατηρείται στην έκθεση, διακυβεύεται πλέον η επίτευξη του στόχου αυτού.

Τα αποτελέσματα του 2015 σχετικά με τους σοβαρούς τραυματισμούς, ήταν εξίσου άσχημα για την ΕΕ, αφού επίσης καταγράφηκε αύξηση 1%. Η Κύπρος, παραδόξως, κατέγραψε το 2015 μια πολύ σημαντική μείωση στους σοβαρούς οδικούς τραυματισμούς κατά 19,3%, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι, η μείωση αυτή ακολούθησε μια πολύ μεγάλη αύξηση το 2014 κατά 14,7%. Ανεξάρτητα, όμως, αυτή η μεγάλη μείωση στους σοβαρούς τραυματισμούς, το 2015, είναι ένα παρήγορο γεγονός, δεδομένου ότι οι σχετικά μεγάλοι αριθμοί των τραυματισμών αυξάνουν τη στατιστική εγκυρότητα αναφορικά με την τάση στο επίπεδο οδικής ασφάλειας της χώρας μας.

Η έκθεση αναφέρεται και πάλι, όπως και στην προηγούμενη ετήσια έκθεση για το 2014, στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και του Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών για τον καθορισμό ποσοτικού στόχου μείωσης των σοβαρών τραυματισμών. Σημειώνεται πως η Κύπρος έχει, από την αρχή, καθορίσει στόχο μείωσης των σοβαρών τραυματισμών κατά 50%, από το 2010 μέχρι το 2020, όπως και για τους οδικούς θανάτους. Παρά τη μεγάλη αύξηση στους σοβαρούς τραυματισμούς στην Κύπρο το 2014, με την ακόμα μεγαλύτερη μείωση το 2015, η χώρα μας κατέγραψε τη 2η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ για την περίοδο μεταξύ 2010 και 2015, με ποσοστό 35,7%.

Η έκθεση περιλαμβάνει και εισηγήσεις προς την ΕΕ όπως την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών, που να περιλαμβάνει μέτρα, η παρακολούθηση των οποίων να μπορεί να ελέγχεται.
Την υιοθέτηση στόχου για μείωση των σοβαρών τραυματισμών κατά 35%, μεταξύ 2014 και 2020, με βάση τη διεθνή νοσοκομειακή κατηγοριοποίηση MAIS 3+.

Επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ασφάλεια των μηχανοκινήτων οχημάτων, γίνεται εισήγηση να δοθεί προτεραιότητα στην εισαγωγή και περαιτέρω επέκταση των τεχνολογικών συστημάτων ασφάλειας, που συνδέονται με τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης οδικών συγκρούσεων, και που περιλαμβάνουν τα συστήματα Ευφυούς Ρύθμισης της Ταχύτητας ( ISA), εμπλοκής της οδήγησης για οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ ( alcohol interlocks), αυτόνομου επείγοντος φρεναρίσματος και καταγραφής γεγονότων.

Προς τα κράτη μέλη διατυπώνονται εισηγήσεις για επιδίωξη της επίτευξης των καθορισμένων στόχων με όλα τα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών επιβολής των σχετικών νόμων, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιβολή του Νόμου, διάθεση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, που να επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθορισμός επιμέρους ποσοτικών στόχων, βασισμένων σε δείκτες προσαρμογής, σχεδιασμός και επικαιροποίηση των σχετικών πολιτικών, με βάση στοιχεία και δεδομένα και επιλογή των μέτρων με βάση αξιόπιστες μελέτες αξιολόγησης, που να περιλαμβάνουν αξιολόγηση κόστους-οφέλους, όπου αυτό αρμόζει.

Διατυπώνονται ακόμη εισηγήσεις για καθορισμό εθνικών στόχων για τη μείωση των οδικών τραυματισμών, με βάση τη κατηγοριοποίηση MAIS 3+, παράλληλα με τη μείωση των οδικών θανάτων, συμπερίληψη των σοβαρών τραυματισμών στις αναλύσεις της αποτελεσματικότητας των μέτρων και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών άμεσης περίθαλψης των τραυματιών.