Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε την άδεια λειτουργίας της Mutual Trust Limited

Σε ανακοίνωση η ΕΚΚ αναφέρει ότι η άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Mutual Trust Limited» με αριθμό 44/196, έχει ανασταλεί, δυνάμει του άρθρου 15(1)(β) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε ισχύει, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 23(1) του Νόμου αφού η Εταιρεία δεν φαίνεται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας του άρθρου 7(2) (πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν) του Νόμου.

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε καθότι η πιο πάνω ενδεχόμενη παράβαση ενδέχεται να θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της εταιρείας, προσθέτει.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ΕΚΚ, οφείλει εντός μιας εβδομάδας να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις.

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια ισχύς της αναστολής της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 15(5) του Νόμου, δεν επιτρέπεται να παρέχει/ασκεί οποιεσδήποτε Διοικητικές Υπηρεσίες.

Πηγή: KYΠΕ