Προσοχή επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά της Κύπρου!

 

Συνολικά 21 μη ασφαλή προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία εντοπίστηκαν την περασμένη βδομάδα στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοποιήθηκαν στο σύστημα GRAS-RAPEX.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υ.Α.&Π.Κ., στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 21 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
– Επτά (7) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών,
– Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
– Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, και
– Ένα (1) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 7, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών, και αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων και στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

1

1

1

Πηγή: KYΠΕ

Συνολικά 21 μη ασφαλή προϊόντα κοινοποιήθηκαν στο σύστημα GRAS-RAPEX 
 
 
Συνολικά 21 μη ασφαλή προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία εντοπίστηκαν την περασμένη βδομάδα στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοποιήθηκαν στο σύστημα GRAS-RAPEX.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υ.Α.&Π.Κ., στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.
 
Τα 21 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
– Επτά (7) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών,
– Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
– Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, και
– Ένα (1) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 7, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
 
Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών, και αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων και στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.
 
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.