Χρήζει επικαιροποίησης η διακυβέρνηση στην Κομισιόν, λέει ο Λ. Λαζάρου

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα προχωρεί σε οκτώ συστάσεις προς την Κομισιόν.

Υποδεικνύοντας πως «η εξασφάλιση ορθής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα», ο κ. Λαζάρου τονίζει πως «η τρέχουσα διακυβέρνηση της Επιτροπής είναι μεν λειτουργική, αλλά χρήζει επικαιροποίησης».

«Η Επιτροπή πρέπει να είναι πρότυπο στον τομέα της διακυβέρνησης και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές», υπογράμμισε.

Στην έκθεσή τους, οι ελεγκτές δηλώνουν μεν ότι οι πρόσφατες οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Επιτροπή τείνουν ως έναν βαθμό στην αντιμετώπιση της αποκαλούμενης νοοτροπίας «περιχαράκωσης», επισημαίνοντας δε πως σε αρκετούς τομείς η Επιτροπή είτε αποκλίνει από τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο είτε δεν τις ασπάζεται πλήρως.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι ελεγκτές εξέτασαν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης στην Επιτροπή, εστιάζοντας στη δημοσιονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη λογιστική εξακρίβωση, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον εναρμονίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές και εάν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του θεσμικού οργάνου.

Επισημαίνεται δε ότι αμέσως μετά την παραίτηση της Επιτροπής Ζακ Σαντέρ το 1999, ύστερα από την έκθεση του ΕΕΣ, η Κομισιόν εξέδωσε το 2000 τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Η μεταρρύθμιση της Επιτροπής», η οποία αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησής της.

Με τις βέλτιστες πρακτικές να εξελίσσονται από το 2000, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, σε αρκετούς τομείς, η Επιτροπή είτε αποκλίνει από τις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται από διεθνείς και δημόσιους φορείς, είτε δεν τις ακολουθεί πλήρως.

Οι συστάσεις
—————
Το ΕΕΣ καλεί την Κομισιόν:

Να διευκρινίζει τους λόγους όταν αποφασίζεται όταν αποφασίζει να μην ακολουθήσει κάποια βέλτιστη πρακτική

Να καλέσει την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου να διενεργεί περισσότερες εργασίες για ζητήματα διακυβέρνησης υψηλού επιπέδου·

Να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ευθυγράμμισης του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της με τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης·

Να προωθήσει τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών της·

Να συγκεντρώνει ήδη διαθέσιμες πληροφορίες σε μια ενιαία έκθεση (ή δέσμη εκθέσεων) λογοδοσίας, η οποία θα υποβάλλεται προς έλεγχο σε εύθετο χρόνο·
Να δημοσιεύει ετήσια εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος βάσει συνεκτικής μεθοδολογίας·

Να επικαιροποιεί και να δημοσιοποιεί τις οικείες ρυθμίσεις διακυβέρνησης σε τακτική βάση·

Να μετατρέψει την επιτροπή παρακολούθησης των ελέγχων σε ελεγκτική επιτροπή, με πλειοψηφική συμμετοχή ανεξάρτητων, εξωτερικών μελών, και να διευρύνει την εντολή της.

Πηγή ΚΥΠΕ