Φρένο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε υπέρογκες τηλεφωνικές χρεώσεις σε γραμμές εξυπηρέτησης πελατών

Ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει ότι ο καταναλωτής έχει ήδη πληρώσει τις υπηρεσίες υποστήριξης, όταν αγόραζε το προϊόν και τον αν ο έμπορος εισπράττει τμήμα της υπέρογκης τηλεφωνικής χρέωσης ή όχι δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία της υπόθεσης.

Με τη σημερινή του εισήγηση ο Γενικός Εισαγγελέας Maciej Szpunar υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΕΕ 2011, L 304, σ. 64), να μεριμνήσουν ώστε όταν ο έμπορος χρησιμοποιεί τηλεφωνική γραμμή για τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του σχετικά με τις συναπτόμενες συμβάσεις, ο καταναλωτής να μην υποχρεούται να πληρώσει παραπάνω από «τη βασική τιμή χρέωσης».

Αναφέρει μάλιστα ότι τίμημα ανώτερο από αυτό που καταβάλλεται για την κλήση σε συνήθη τηλεφωνική γραμμή “θα μπορούσε, λόγω του πρόσθετου κόστους που αυτό συνεπάγεται, να αποτρέπει τον καταναλωτή από το να επικοινωνεί με τον έμπορο για ζητήματα σχετικά, επί παραδείγματι, με την ημερομηνία παραδόσεως, την τιμολόγηση ή την εγγύηση”.