Αυτή είναι η κυπριακή κοινωνία – Τι λέει έρευνα της Ε.Ε.

Με απλά λόγια, είμαστε ακόμα από τους πιο πατροπαράδοτους, με τις κοινωνικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις να είναι ακόμα ισχυρές. Όλα αυτά, καταγράφονται παραστατικά στην ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με θέμα: «Η Κύπρος στην Κλίμακα της Ε.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία με τα οποία γίνεται σύγκριση της Κύπρου με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., η Κύπρος είναι η τρίτη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθυσμός της Κύπρου, αποτελεί το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. των 28. Αναλυτικά, ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου ανέρχεται γύρω στις 800 χιλιάδες άτομα με το ετήσιο ποσοστό αύξησης να είναι στο 0,2% πιο κάτω μάλιστα και από τον μέσο όρο της Ε.Ε. ο οποίος είναι στο 0,3%.

Αρκετό ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και τα διάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία, τα οποία πέραν των αριθμών, αποτελούν παράλληλα δείχτες κοινωνικών συμπεριφορών και στάσεων ζωής.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό γονιμότητας είναι στο 1,3 στην Κύπρο, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,6. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με έτος αναφοράς το 2014, σε σχέση με τα διαζύγια.

Όσο κι αν ξενίζει κάπως, το ποσοστό διαζυγίων στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αυτό βέβαια ίσως να έχει να κάνει σχέση με το γεγονός ότι έχουμε ένα υψηλό αριθμό γάμων κάθε χρόνο. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους ήταν 2,2 ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 2.

Όσον αφορά τους γάμους ήταν 6,3 ανά χίλιους κατοίκους και ήταν το τρίτο ψηλότερο ποσοστό μετά τη Μάλτα με 6,7 και το Λουξεμβούργο με 7,6, ενώ ο μ.ο. της Ε.Ε. ήταν οι 4,2 γάμοι.
Η αναλογία γεννήσεων εκτός γάμου στην Κύπρο είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, επί του ποσοστού των γεννήσεων, το 15,4% στην Κύπρο ήταν εκτός γάμου και ήταν το δεύτερο ψηλότερο στην Ε.Ε. μετά την Ελλάδα που ήταν 8,2%. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 40% δηλαδή σχεδόν οι μισές γεννήσεις είναι εκτός γάμου.

Επίσης, η μέση ηλικία μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 30,4 έτη όπως ήταν και ο μ.ο. στην Ε.Ε., ενώ η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση ήταν για την Κύπρο τα 82,7 έτη, ενώ ο μ.ο στην Ε.Ε. ήταν τα 80,9 έτη. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά γέννηση στην Κύπρο κατατάσσεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ε.Ε.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό εξάρτησης στην Κύπρο είναι ανάμεσα στα χαμηλότερα στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα το 4ο χαμηλότερο.

Ενδιαφέροντα επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία είναι το γεγονός το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο το 2015 ανήλθε στις 421 χιλιάδες και η απασχόληση στις 358 χιλιάδες. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε στο 32,8% και είναι το πέμπτο ψηλότερο στην Ε.Ε.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Κύπρος έχει υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις έξι χώρες της Ε.Ε. με υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης με 15,3%.

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 8,9%. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι πολύ μεγαλύτερος στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα άτομα άνω των 65 ετών για το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2014, ήταν για την Κύπρο στο 22,4%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 13,8.

Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το γεγονός ότι στην Κύπρο καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλός δείκτης σοβαρής υλικής στέρησης, ο οποίος για την Κύπρο έφτανε τα 15,3%, τη στιγμή που στην Ευρώπη ο μέσος όρος ήταν στο 8,9%. Αυξημένο ήταν και το ποσοστό που είχε καθυστερημένες οφειλές, είτε αφορούν δόσεις δανείων, ενοικίων ή πάγιων λογαριασμών, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το ποσοστό αυτό για την Κύπρο, έφτασε το 34,2%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 12,6%.

Υψηλό μορφωτικό επίπεδο

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Κύπρος έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νέων (20-24 χρονών), με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον την ανώτερη βαθμίδα. Η συμμετοχή ωστόσο στη διά βίου μάθηση στην Κύπρο βρίσκεται στη δέκατη πέμπτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.

Παράλληλα, η Κύπρος κατέχει τη δεύτερη θέση σε ποσοστά πληθυσμού ηλικίας 30-34 χρονών με προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 45,6%. Έχει δηλαδή ξεπεράσει τον στόχο του 46% που έχει τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τέλος, η Κύπρος κατέχει την τρίτη θέση στην Ε.Ε. όσον αφορά τη δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση, ως ποσοστό στο ΑΕΠ.

Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, προκύπτει ότι οι αριθμοί νοσοκομειακών κλινών, ιατρών και νοσηλευτών ανά 100.000 κατοίκους στην Κύπρο, είναι πολύ χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, οι αριθμοί οδοντιάτρων ανά 100.000 κατοίκους είναι ο τρίτος υψηλότερος ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., μετά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Παράλληλα με τα πιο πάνω και το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Κύπρο είναι αρκετά χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ταυτόχρονα για την Κύπρο, οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλές, λόγω της μη ύπαρξης εθνικού σχεδίου ασφάλισης υγείας. Ενθαρρυντικό επίσης στοιχείο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας για την Κύπρο είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε.

Τα περισσότερα απόβλητα

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι δείκτες για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο, είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ε.Ε.

Επίσης, το μεγαλύτερο μέλος (80,4%) των αστικών αποβλήτων απορρίπτεται σε σκυβαλότοπους, δεικνύοντας ότι στην Κύπρο η χρήση άλλων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων είναι ακόμη περιορισμένη. Αξιοσημείωτο ακόμα ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο αυξήθηκαν με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ε.Ε.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε τον τρίτο υψηλότερο δείχτη ενεργειακής εξάρτησης στην Ε.Ε. με 93,4% το 2014. Επίσης, στον τομέα των μεταφορών αναλογεί πέραν του μισού της ενέργειας που καταναλώνεται στην Κύπρο, με σύγκριση με μόλις 33,3% στην Ε.Ε.

Πηγή: philenews.com/Γράφει: Φρίξος Δαλίτης