Ελέγχεται ποινικά ο πρώην βουλευτής Ανδρέας Πιτσιλλίδης

 

Αιτία αποτέλεσε, η παράλειψη συμμόρφωσής του στην κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την υποβολή των εκλογικών του εξόδων για σκοπούς ελέγχου, σε πρώτο στάδιο, από τον Έφορο Εκλογής και, σε δεύτερο στάδιο, από τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τις οδηγίες για την ποινική έρευνα έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας αφού ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης προειδοποιήθηκε κατ’ επανάληψη και, ακολούθως, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο, το οποίο αρνήθηκε να πληρώσει. 
 
Ειδικότερα, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει όπως, εντός τριών εβδομάδων από τη δημοσίευση τoύ αποτελέσματος της εκλογής στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, o εκλογικός αvτιπρόσωπoς υπoψηφίoυ κατά τηv εκλoγή διαβιβάζει πρoς τov Έφoρo ακριβή έκθεση εκλογικών εξόδων. Ο Έφορος, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης, επιβάλλει στον υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο ύψους €500, το οποίο προσαυξάνεται κατά €50 για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης. Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις εκθέσεις στον Γενικό Ελεγκτή το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Εάv υπoψήφιoς ή εκλoγικός αvτιπρόσωπoς παραλείψει vα συμμορφωθεί για περίοδο που υπερβαίνει τον έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης, είvαι έvoχoς παράνομης ενέργειας.
 
Ο μόνος από τους 493
 
Με την περίπτωση του Ανδρέα Πιτσιλλίδη ασχολήθηκε και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος διά νόμου ελέγχει πλέον τόσο τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων όσο και των κομμάτων. Στην ετήσια έκθεσή του για το έτος 2015, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τον περ. Δεκέμβριο, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται στην περίπτωση του Πιτσιλλίδη, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει. Επισημαίνοντας ότι, από τους 493 συνολικά υποψήφιους που έλαβαν μέρος στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθηκαν στις 22/5/2016, μόνο ένας υποψήφιος, ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης, δεν κατέθεσε έκθεση εκλογικών εξόδων.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεσή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει τα εξής: Ο Έφορος Εκλογής της Περιφέρειας Λευκωσίας, στις 14/6/2016, ενημέρωσε τον υποψήφιο βουλευτή Ανδρέα Πιτσιλλίδη ότι, λόγω μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης των εκλογικών εξόδων και της συνοδεύουσας δήλωσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €500, το οποίο προσαυξάνεται κατά €50 για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης, και ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής της έκθεσης για περίοδο που υπερβαίνει τον έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τον καθιστά ένοχο παράνομης ενέργειας. Ο Έφορος στις 19/7/2016 ζήτησε τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Πιτσιλλίδη καθώς δεν είχε συμμορφωθεί, ούτε πλήρωσε το πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβίβασε την επιστολή του Εφόρου στις 19/8/2016 στον Αρχηγό της Αστυνομίας και ζήτησε τη διενέργεια ποινικής έρευνας. 
 

Δεν απάντησε στην κατηγορία 
 
Όπως μας επιβεβαιώθηκε χθες και από τον ίδιο τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη, δεν θέλησε να απαντήσει στην κατηγορία που του απαγγέλθηκε για παράλειψη κατάθεσης έκθεσης εκλογικών εξόδων. Ερωτηθείς από τον «Φ» γιατί δεν υπέβαλε, ως ήταν υποχρεωμένος διά νόμου, τη συγκεκριμένη δήλωση, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 492 υποψήφιους, απάντησε ότι κατέθεσε τη συγκεκριμένη δήλωση ηλεκτρονικά! Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι του υποδείχθηκε να την καταθέσει γραπτώς, όπως ορίζει ο νόμος και δεν το έπραξε. Όσον αφορά τα εκλογικά του έξοδα, ανέφερε ότι δεν δαπάνησε ούτε και ένα σεντ του ευρώ.

Ο κ. Πιτσιλλίδης ήγειρε, ορθώς, το θέμα του τρύπιου ελέγχου και συγκεκριμένα το πώς διαπιστώνεται εάν τα όσα αναγράφουν οι υποψήφιοι στις δηλώσεις των εκλογικών τους εξόδων που καταθέτουν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση που υπέχουν έναντι του νόμου όλοι οι υποψήφιοι να καταθέτουν δήλωση εκλογικών εξόδων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

 
Στο μικροσκόπιο του Γεν. Ελεγκτή τα εκλογικά έξοδα
 
Συνεχίζεται από πλευράς του Γενικού Ελεγκτή, ο έλεγχος των εκθέσεων των εκλογικών εξόδων των υπόλοιπων 492 υποψήφιων βουλευτών, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες. Αμέσως μετά, ο Γενικός Ελεγκτής θα θέσει κάτω από το μικροσκόπιό του τα εκλογικά έξοδα των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα κόμματα είναι υποχρεωμένα, εφόσον έλαβαν μέρος σε οποιεσδήποτε πολιτειακές εκλογές, να τηρούν πλήρη οικονομικά στοιχεία και να υποβάλλουν στον Έφορο Εκλογής αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία τους, το αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στη συνέχεια, ο Έφορος θέτει τις εν λόγω καταστάσεις εσόδων και δαπανών ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που παραβιαστούν τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα από τα κόμματα, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο μέχρι €20.000.
 
ΠΗΓΗ: philenews – Γράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού