Παράνομο «μπλόκο» από τον ΟΠΑΠ Κύπρου για έλεγχο από τη Γενική Λογίστρια του κράτους !

Μία ακόμη παράβαση της διακρατικής συμφωνίας από τον ΟΠΑΠ Κύπρου, αποκαλύπτει με αδιάσειστα στοιχεία η «24». 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζήτησε από τη Γενική Λογίστρια του Κράτους, Ρέα Γεωργίου να εξετάσει τα βιβλία του ΟΠΑΠ Κύπρου για να διαπιστωθεί κατά πόσο δηλώνονται τα σωστά έσοδα και έξοδα από τις δραστηριότητες του ιδιωτικού Οργανισμού στην Κύπρο και κατ’ επέκταση κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία εισπράττει τα ποσά που της αναλογούν, αλλά ο CEO του ΟΠΑΠ Κύπρου, Δ. Αλετράρης επικαλούμενος τους νομικούς του συμβούλους αρνήθηκε τον έλεγχο!

Το στόρυ του ελέγχου του ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ Κύπρου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΟΠΑΠ στην Ελλάδα για να διεξάγει κατ’ αποκλειστικότητα τα παιχνίδια, όπως το Λόττο, το Τζόκερ και το ΚΙΝΟ, το οποίο αποδείχτηκε το πιο «χρυσοφόρο» τυχερό παιχνίδι από όσα διοργανώνει ο ΟΠΑΠ. Η συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, αφού πλέον είναι ετεροβαρής για την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι φανερά μονοπωλιακή, χωρίς μάλιστα να έχει γίνει οποιοσδήποτε διαγωνισμός για τον ανάδοχο.

Παρόλα αυτά, ο ΟΠΑΠ Κύπρου είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο των βιβλίων του βάσει του άρθρου 8 της διακρατικής συμφωνίας το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι: «Ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούται όπως διεξάγει κάθε έτος χωρίς καμία επιβάρυνση τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών της «ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΥΠΡΟΣ». Προς το σκοπό του ελέγχου αυτού η «ΟΠΑΠ Α.Ε. Κύπρος» υποχρεούται όπως κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Λογιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσκομίζει σε αυτόν αντίγραφα των λογιστικών καταστάσεών της».
Ο

Γενικός Ελεγκτής, στην επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή Οικονομικών καθώς επίσης και στην ετήσια εκθεσή του αναφέρει ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου αποδίδει τελικά ποσά που φαίνεται ότι είναι λιγότερα από αυτά που έπρεπε στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς εμφανίζει πολύ μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα στην Κύπρο, τα οποία βάσει συμφωνίας αφαιρούνται από το ποσό που έχει λαμβάνειν η Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα, ενώ τα κέρδη του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα να έχουν εκτοξευτεί από την παρουσία του στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίζει να εισπράττει τα ίδια μικρά ποσά που εισέπραττε πριν την εισαγωγή του ΚΙΝΟ.

1280x720 9IS 1

Ο Δημήτρης Αλετράρης, Γενικός Διευθυντής του ΟΠΑΠ Κύπρου

Ο απαραίτητος έλεγχος από την Γενική Λογίστρια

Κατόπιν αυτών των ευρημάτων από τον Γενικό Ελεγκτή, ζητήθηκε από την Γενική Λογίστρια του Κράτους, κ. Ρέα Γεωργίου να προβεί σε έλεγχο των βιβλίων του ΟΠΑΠ Κύπρου, προκειμένου να εξακριβωθούν ότι δηλώνει τα σωστά στοιχεία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εξάλλου, ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθεί το κράτος ότι εισπράττει όσα του αναλογούν είναι να ελέγξει τα έσοδα και τα έξοδα του ΟΠΑΠ Κύπρου. Γι’ αυτό το λόγο, κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου, αποτελούμενο από τους λειτουργούς κ. Αθηνά Πιτσιλλίδου και κ. Αντρέα Αντωνιάδη επελέγη για να διενεργήσει τον έλεγχο.

Όμως, η διοίκηση του ιδιωτικού οργανισμού και συγκεκριμένα ο Δ. Αλετράρης αρνήθηκε τον έλεγχο από τους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, παρόλο που η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου υπό την οποία λειτουργεί ακόμη ο ΟΠΑΠ Κύπρου προβλέπει ξεκάθαρα να γίνεται ετήσιος έλεγχος των βιβλίων του.

Ο κ. Αλετράρης δεν επέτρεψε την πρόσβαση των κρατικών λειτουργών στα βιβλία του ΟΠΑΠ, επικαλούμενος νομική γνωμάτευση σύμφωνα με την οποία έχει δικαίωμα άρνησης.

Προφανώς και η ορθότητα της άρνησης του κ. Αλετράρη θα κριθεί στα δικαστήρια, όπου ελπίζουμε ότι το κράτος θα προσφύγει και δεν θα διαφυλάξει για μία ακόμη φορά προνομιακή μεταχείριση στον ΟΠΑΠ Κύπρου, αλλά το γεγονός της άρνησης παραμένει και επιβεβαιώνει έστω και δια της πλαγίας οδού τα όσα πολύ λογικά διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Συγκεκριμένα, στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2015, αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθιστούν άκρως απαραίτητο τον έλεγχο στα βιβλία του ΟΠΑΠ Κύπρου: «Τα παιγνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχονται στην Κύπρο από πολύ παλιά, βάσει Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας η οποία αναθεωρήθηκε το 2003 και κυρώθηκε από τον Νόμο 34(ΙΙΙ) του 2003.

Όπως μας πληροφόρησε ο Προϊστάμενος του Κρατικού Λαχείου, από το 2003 μέχρι το 2014 η ΚΔ εισέπραξε ποσοστό 7,6% επί του κύκλου εργασιών. Ως ποσοστό επί του μεικτού κέρδους, το ποσοστό που έλαβε η ΚΔ προκύπτει κατά μέσο όρο ίσο με 20%. Τα τελευταία χρόνια που ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά λόγω του παιγνιδιού ΚΙΝΟ ενώ οι εισπράξεις της ΚΔ παρέμειναν καθηλωμένες, οι εισπράξεις αυτές ως ποσοστό του μεικτού κέρδους είναι της τάξης του 16%.

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΑΠ για το έτος που έληξε στις 31.12.2015, οι εισπράξεις του ΟΠΑΠ για το 2015 ανήλθαν σε €200,1εκ. (€187,2 το 2014) εκ των οποίων ποσό €13,1εκ. (€12.6εκ το 2014) δηλαδή ποσοστό 6,55% (6,73% το 2014) καταβλήθηκε στο Κράτος.

Το διαχρονικά χαμηλό ποσοστό απόδοσης οφείλεται κυρίως στις ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής συμφωνίας και/ή στον ενδεχομένως λανθασμένο τρόπο ερμηνείας της διακρατικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον οποίο η ΚΔ εισπράττει ανά τρίμηνο τα καθαρά έσοδα της ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, μετά την αφαίρεση ορισμένων «θεωρητικών εξόδων», τα οποία έχει παρατηρηθεί ότι δεικνύονται ως μεγαλύτερα των πραγματικών εξόδων της εταιρείας και τα οποία (πραγματικά έξοδα) θα έπρεπε κανονικά να είχαν ληφθεί υπόψη».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα για τους χειρισμούς του κ. Αλετράρη και του ΟΠΑΠ Κύπρου:

– Γιατί αρνείται να επιτρέψει τον έλεγχο των βιβλίων του ΟΠΑΠ Κύπρου από το κράτος;

– Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να επιτρέπει στον ΟΠΑΠ Κύπρου την διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, από τη στιγμή που δεν συνεργάζεται;

– Ο Γενικός Εισαγγελέας που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το όλο θέμα θα διατηρήσει ανεξάρτητη στάση ή θα ταχθεί με το μέρος του Υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών, Αβέρωφ Νεοφύτου που έχουν ήδη προσπαθήσει να περάσουν γρήγορα γρήγορα ένα νομοσχέδιο στα μέτρα του ΟΠΑΠ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας;